ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2496 12 มี.ค. 2563 D34000063120015 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.แสงทิตย์ ค่าขนย้ายสำนักงาน - 353,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2495 12 มี.ค. 2563 F51000063520062 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์จีน - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2494 12 มี.ค. 2563 D13000063110020 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้ิอวารสาร - 2,310.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2493 12 มี.ค. 2563 D13000063120015 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องทำบัตร - 3,210.00 - ยกเลิกการเบิก
2492 12 มี.ค. 2563 D13000063110019 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,255.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2491 12 มี.ค. 2563 D13000063110018 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือนวนิยาย - 717.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2490 12 มี.ค. 2563 F31000063520067 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 165,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2489 12 มี.ค. 2563 F31000063820050 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าอาหารและอาหารว่าง 19,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2488 12 มี.ค. 2563 F31000063820048 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าอาหารและอาหารว่าง 420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2487 12 มี.ค. 2563 F31000063830012 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าที่พัก 10,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2486 12 มี.ค. 2563 F31000063520066 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2485 12 มี.ค. 2563 D34000063120012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2484 12 มี.ค. 2563 F16000063570057 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายสุรชัย - - 16,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2483 12 มี.ค. 2563 F16000063870029 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 5,225.00 ผ่านการตรวจสอบ
2482 12 มี.ค. 2563 F16000063870030 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,820.00 ผ่านการตรวจสอบ
2481 12 มี.ค. 2563 F71010063550017 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 5,110.06 - ผ่านการตรวจสอบ
2480 12 มี.ค. 2563 D14000063110018 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน 350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0661 12 มี.ค. 2563 F11020163540034 กองคลัง นายศุภจักร ค่าล่วงเวลา - 1,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2479 12 มี.ค. 2563 F11040063820249 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2478 12 มี.ค. 2563 F11040063820248 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2477 12 มี.ค. 2563 F11040063820246 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2476 12 มี.ค. 2563 F11040063820247 กองบริหารงานบุคคล น.สวรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0660 12 มี.ค. 2563 D11000063120212 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ - 165,588.32 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0659 12 มี.ค. 2563 D11000063120213 สำนักงานตรวจสอบภายใน นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0658 12 มี.ค. 2563 D11000063120211 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0657 12 มี.ค. 2563 D11000063120210 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0656 12 มี.ค. 2563 D11000063120209 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0655 12 มี.ค. 2563 D11000063120208 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0654 12 มี.ค. 2563 D11000063120207 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0653 12 มี.ค. 2563 D11000063120206 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ