ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1900 14 ก.พ. 2563 D32000063120031 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1899 14 ก.พ. 2563 D32000063120033 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1898 14 ก.พ. 2563 D32000063120032 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1897 14 ก.พ. 2563 D32000063130004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ - - 7,320.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0534 14 ก.พ. 2563 D11000063110138 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 52,883.60 - ผ่านการตรวจสอบ
1896 14 ก.พ. 2563 F73000063520010 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,170.00 - แก้ไข
ส่ง0533 14 ก.พ. 2563 D11000063110135 กองบริหารงานบุคคล นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,864.50 - ผ่านการตรวจสอบ
1895 14 ก.พ. 2563 F61000063530063 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน - 970.10 - ผ่านการตรวจสอบ
1894 14 ก.พ. 2563 D33000063120018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม - 497,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1893 14 ก.พ. 2563 D33000063120017 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำเสื้อพร้อมสกรีน - 56,660.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1892 14 ก.พ. 2563 F11050063820009 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - - 2,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1891 14 ก.พ. 2563 F14000063820012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1890 14 ก.พ. 2563 D14000063110014 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าดอกไม้ธูปเทียน 350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1889 14 ก.พ. 2563 D14000063130003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่าชุดการแสดง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1888 14 ก.พ. 2563 D14000063120011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างแต่งหน้า 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1887 14 ก.พ. 2563 D14000063120010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0532 14 ก.พ. 2563 F0000063550097 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 957.65 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0531 14 ก.พ. 2563 F0000063550096 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 8,179.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0530 13 ก.พ. 2563 D11000063170004 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างก่องสร้างเขื่อนกั้นดิน 2,707,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0529 13 ก.พ. 2563 F00000063550094 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0528 13 ก.พ. 2563 F0000063550095 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
1885 13 ก.พ. 2563 F32000063560013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 6,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1886 13 ก.พ. 2563 F73000063820001 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1884 13 ก.พ. 2563 F31000063520055 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1883 13 ก.พ. 2563 F31000063820036 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าอาหารและค่าที่พัก - - 39,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1882 13 ก.พ. 2563 F31000063520061 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าตอบแทนวิทยากร - - 2,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1881 13 ก.พ. 2563 F71010063550014 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - - 4,034.20 ผ่านการตรวจสอบ
1880 13 ก.พ. 2563 F12000063880010 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 48,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0527 13 ก.พ. 2563 D11000063150012 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0526 13 ก.พ. 2563 D11000063110136 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ