ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1879 13 ก.พ. 2563 F11040063820178 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารและเงินรางวัล - 74,655.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1878 13 ก.พ. 2563 F61000063830008 ศูนย์-ชัยนาท นายประทีป ค่าเบี้ยเลี้ยง - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1877 13 ก.พ. 2563 F61000063830007 ศูนย์-ชัยนาท นายประทีป ค่าทางด่วน - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1876 13 ก.พ. 2563 F33000063520013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1875 13 ก.พ. 2563 F33000063520014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1874 13 ก.พ. 2563 F33000063520015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1873 13 ก.พ. 2563 F33000063520016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1872 13 ก.พ. 2563 F33000063520017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1871 13 ก.พ. 2563 F33000063580002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1870 13 ก.พ. 2563 F33000063580003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1869 12 ก.พ. 2563 F12000063880011 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1868 12 ก.พ. 2563 D61000063110015 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 47,709.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1867 12 ก.พ. 2563 D61000063110016 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1866 12 ก.พ. 2563 D61000063110013 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1865 12 ก.พ. 2563 D61000063110012 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 1,250.00 - - แก้ไข
1864 12 ก.พ. 2563 D61000063110014 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 1,260.00 - - แก้ไข
1863 12 ก.พ. 2563 D61000063120010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำเอกสาร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1779 12 ก.พ. 2563 F32000063830005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.พิศมัย จตุรัตน์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 34,980.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0525 12 ก.พ. 2563 F11020063520101 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0524 12 ก.พ. 2563 F11020063520100 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านราชการ 20,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0523 12 ก.พ. 2563 F0000063550093 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 963.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0522 12 ก.พ. 2563 F0000063550092 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 16,962.72 - ผ่านการตรวจสอบ
1862 12 ก.พ. 2563 F16000063570048 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมฑ์ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1861 12 ก.พ. 2563 F16000063570049 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 11,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
1860 12 ก.พ. 2563 F61000063520007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1859 12 ก.พ. 2563 F61000063530062 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุพาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1858 12 ก.พ. 2563 F61000063530061 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1857 12 ก.พ. 2563 F61000063530060 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธิ์นันท์ ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,130.20 - ผ่านการตรวจสอบ
1856 12 ก.พ. 2563 F61000063530059 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 115.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1855 12 ก.พ. 2563 F61000063530057 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 880.00 - ผ่านการตรวจสอบ