ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2708 16 เม.ย. 2563 F74000063570013 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
2707 16 เม.ย. 2563 โ74000063510007 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2706 14 เม.ย. 2563 F61000063820022 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2705 14 เม.ย. 2563 F61000063830011 ศูนย์-ชัยนาท นายเสรี คชจ.เดินทางไปราชการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2704 14 เม.ย. 2563 F61000063820021 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 16,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2703 14 เม.ย. 2563 F61000063820020 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าพาหนะ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2702 14 เม.ย. 2563 F61000063820019 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2701 14 เม.ย. 2563 F61000063830012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร คชจ.เดินทางไปราชการ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2700 14 เม.ย. 2563 F71010063550018 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 66,531.24 - ผ่านการตรวจสอบ
2699 14 เม.ย. 2563 F16000063570077 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส. อัญธิศร - - 147,528.00 ผ่านการตรวจสอบ
2698 14 เม.ย. 2563 F16000063570076 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย นายไพโรจน์ - - 230,868.00 ผ่านการตรวจสอบ
2697 14 เม.ย. 2563 F16000063570078 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส.น.ส.นภาพันธ์ - - 161,712.00 ผ่านการตรวจสอบ
2696 14 เม.ย. 2563 F16000063570079 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส.สุชาดา - - 183,168.00 ผ่านการตรวจสอบ
2695 14 เม.ย. 2563 F16000063570075 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส.ศิริลักษณ์ - - 160,056.00 ผ่านการตรวจสอบ
2694 14 เม.ย. 2563 F16000063570074 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส.ธิษตยา - - 172,440.00 ผ่านการตรวจสอบ
2693 14 เม.ย. 2563 F16000063570071 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ผศ.พิศมัย - - 315,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
2692 14 เม.ย. 2563 F16000063570072 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย นายสุรชัย - - 234,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
2691 14 เม.ย. 2563 F16000063570073 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส.สุทธิภา - - 317,160.00 ผ่านการตรวจสอบ
2690 14 เม.ย. 2563 F16000063570081 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ว่าที่ รต.ธเนษฐพงษ์ - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2689 14 เม.ย. 2563 F16000063570085 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายนราทิป - 15,660.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2688 14 เม.ย. 2563 F16000063570083 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.พิมพ์ผกา - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2687 14 เม.ย. 2563 F16000063570082 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.สุภาพันธุ์ - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2686 14 เม.ย. 2563 F16000063570080 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.อนุสรา - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2685 14 เม.ย. 2563 F16000063570084 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ดร.กัลยากร - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0711 14 เม.ย. 2563 D11000063110179 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0710 14 เม.ย. 2563 D11000063110171 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ - 34,668.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0709 14 เม.ย. 2563 D11000063110178 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,414.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
2678 9 เม.ย. 2563 D310000631100113 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ซื้อวัสดุ 3 รายการ 9,456.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2677 8 เม.ย. 2563 F11040063520119 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าอาหารและอาหารว่่าง - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2676 8 เม.ย. 2563 F11040063820262 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 5,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ