ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2768 23 เม.ย. 2563 F61000063550014 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 51,390.51 - ผ่านการตรวจสอบ
2767 23 เม.ย. 2563 F61000063570008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 22,671.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2766 23 เม.ย. 2563 F11040063520121 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2765 23 เม.ย. 2563 F11040063520122 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2764 23 เม.ย. 2563 F11040063820266 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2763 23 เม.ย. 2563 F11040063820265 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 26,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2762 23 เม.ย. 2563 D31000063110055 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,925.94 - ผ่านการตรวจสอบ
2761 23 เม.ย. 2563 D31000063180001 คณะวิทยาการจัดการ นางโศภิต ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 10,486.00 - - แก้ไข
2760 23 เม.ย. 2563 D31000063120025 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างซ่อมประตูเหล็ก 6,955.00 - - แก้ไข
2759 23 เม.ย. 2563 D31000063120031 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2757 23 เม.ย. 2563 D31000063110043 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุปะปา 15,932.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
2756 23 เม.ย. 2563 D31000063110038 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 5,617.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
2758 23 เม.ย. 2563 D31000063110061 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 43,656.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2755 23 เม.ย. 2563 D31000063120010 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำโล่รางวัล 32,400.00 - - แก้ไข
2754 23 เม.ย. 2563 D31000063120016 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 27,266.81 - - ผ่านการตรวจสอบ
2753 23 เม.ย. 2563 D31000063110017 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนชัย ค่าจัดซื้อวัสดุ 9,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2752 23 เม.ย. 2563 D31000063110067 คณะวิทยาศาสตร์ นายอภิชาติ ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,927.01 - - แก้ไข
2751 23 เม.ย. 2563 D31000063110036 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าจัดวื้อวัสดุ 8,774.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2750 23 เม.ย. 2563 D31000063110003 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,010.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2749 23 เม.ย. 2563 D31000063110002 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,999.15 - - ผ่านการตรวจสอบ
2748 20 เม.ย. 2563 F11070063820069 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 98,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2747 20 เม.ย. 2563 D31000063110071 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อวัสดุ 8,040.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2745 20 เม.ย. 2563 D31000063110068 คณะวิทยาศาสตร์ อ.ปภาดา ค่าซื้อวัสดุ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2746 20 เม.ย. 2563 D31000063110069 คณะวิทยาศาสตร์ D3100063110069 ค่าซื้อวัสดุ 13,685.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2744 20 เม.ย. 2563 D31000063120042 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างทำแผ่นโปสเตอร์ 1,395.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2743 20 เม.ย. 2563 D33000063120036 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำเวทีใหม่ - 423,221.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2742 20 เม.ย. 2563 D33000063110131 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึก - 7,168.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2741 20 เม.ย. 2563 F33000063870033 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 51,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2740 20 เม.ย. 2563 F33000063870032 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 52,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2739 20 เม.ย. 2563 F33000063870027 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 15,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ