ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2635 24 มี.ค. 2563 D33000063110099 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้ออุปกรณืการเรียน 35,895.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0702 23 มี.ค. 2563 D11000063120226 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายโฟม - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0701 23 มี.ค. 2563 D11000063130048 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0700 23 มี.ค. 2563 D11000063130052 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0699 23 มี.ค. 2563 D11000063120223 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดจ้างชุดกีฬา - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0698 23 มี.ค. 2563 D11000063110173 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า - 22,470.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0697 23 มี.ค. 2563 D11000063110174 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 19,039.58 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0696 23 มี.ค. 2563 D11000063110172 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 2,945.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0695 23 มี.ค. 2563 D11000063130044 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0694 23 มี.ค. 2563 D11000063130045 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2610 23 มี.ค. 2563 D31000063120036 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำป้ายเวนิล 1,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2614 23 มี.ค. 2563 D31000063110064 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 7,420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2613 23 มี.ค. 2563 D31000063110065 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,990.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2611 23 มี.ค. 2563 D31000063120033 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2615 23 มี.ค. 2563 D31000063120039 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดทำใบรับรองการอบรม 990.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2612 23 มี.ค. 2563 D31000063110060 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,932.70 - - ผ่านการตรวจสอบ
2576 23 มี.ค. 2563 F169000063570060 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตนื ทุนวิจัย ศ.ดร.พรรณี - 55,900.00 - แก้ไข
ส่ง0693 23 มี.ค. 2563 F00000063550123 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 967.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0692 23 มี.ค. 2563 F00000063550122 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 981.19 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0691 23 มี.ค. 2563 F00000063550121 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0690 23 มี.ค. 2563 F00000063550124 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2633 23 มี.ค. 2563 F34000063530004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.อรวรรณ ค่าอาหารกลางวัน 111,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2632 23 มี.ค. 2563 F34000063820021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกาณฑ์ ค่าลงทะเบียนทดสอบมาตรฐาน 292,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2631 23 มี.ค. 2563 F34000063520044 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพรตะวัน ค่าตอบแทนวิทยากร 48,000.00 - - แก้ไข
2630 23 มี.ค. 2563 F34000063520043 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพรตะวัน ค่าตอบแทนวิทยากร 48,000.00 - - แก้ไข
2629 23 มี.ค. 2563 F34000063520036 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.อรวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2628 23 มี.ค. 2563 F11050063820012 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าอาหารกลางวัน - 1,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2627 23 มี.ค. 2563 D31000063120041 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำโล่รางวัล - 10,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2626 23 มี.ค. 2563 D31000063110045 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เพลินพิศ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,631.46 - ผ่านการตรวจสอบ
2625 23 มี.ค. 2563 D31000063110049 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เพลินพิศ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 27,868.15 - ผ่านการตรวจสอบ