ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4032 5 ส.ค. 2563 F34000063520053 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.มณีรัตน์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - 16,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4031 5 ส.ค. 2563 F34000063530007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.มณีรัตน์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 17,225.00 - - แก้ไข
4029 5 ส.ค. 2563 F34000063820030 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4028 5 ส.ค. 2563 F34000063820029 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4027 5 ส.ค. 2563 F34000063530006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายทรงกฤษณ์ ค่าที่พัก - 10,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4025 5 ส.ค. 2563 D31000063110113 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 129,898.00 - แก้ไข
4024 5 ส.ค. 2563 F73000063520021 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4023 5 ส.ค. 2563 F73000063520022 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4022 5 ส.ค. 2563 D31000063110106 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชนะ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,366.16 - แก้ไข
4021 5 ส.ค. 2563 D31000063110102 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4020 5 ส.ค. 2563 D31000063110100 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,600.00 - แก้ไข
4019 5 ส.ค. 2563 D31000063110103 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4018 5 ส.ค. 2563 F11050063570065 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
4017 5 ส.ค. 2563 F33000063560042 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 115,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4016 5 ส.ค. 2563 F11060563820007 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าต่อประกันภัยรถยนต์ - 37,125.76 - ผ่านการตรวจสอบ
4015 5 ส.ค. 2563 F110700638220112 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4014 5 ส.ค. 2563 F11070063820113 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,440.00 - แก้ไข
4026 5 ส.ค. 2563 D34000063120028 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กออนไลน์ 342,276.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1057 5 ส.ค. 2563 F11020063520189 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1054 5 ส.ค. 2563 F11020063520192 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1056 5 ส.ค. 2563 F11020063520190 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1055 5 ส.ค. 2563 F11020063520191 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1053 5 ส.ค. 2563 F11020063520194 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1052 5 ส.ค. 2563 F11020063520193 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4013 5 ส.ค. 2563 F31000063560045 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 13,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4012 5 ส.ค. 2563 F31000063560038 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4011 5 ส.ค. 2563 F31000063560039 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 76,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4010 5 ส.ค. 2563 F31000063560040 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 62,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4009 5 ส.ค. 2563 F31000063560034 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 100,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4008 5 ส.ค. 2563 F31000063560033 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 100,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ