ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1166 25 ธ.ค. 2563 F33000064870015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 89,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
1165 25 ธ.ค. 2563 F31000064820015 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1164 25 ธ.ค. 2563 F31000064820014 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง 21,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1163 25 ธ.ค. 2563 F16000064570039 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - - 133,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
1162 25 ธ.ค. 2563 F15000064820016 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1160 25 ธ.ค. 2563 F15000064820015 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารทว่าง - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1159 25 ธ.ค. 2563 F15000064520005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 660.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1158 25 ธ.ค. 2563 F15000064550003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าโทรศพท์ - 135.89 - ผ่านการตรวจสอบ
1157 25 ธ.ค. 2563 F11010164820005 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 13,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1156 25 ธ.ค. 2563 F11070064820050 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าพาหนะเดินทาง - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1155 25 ธ.ค. 2563 F11070064820048 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1154 25 ธ.ค. 2563 F11070064820047 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1153 25 ธ.ค. 2563 F33080064550003 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1152 25 ธ.ค. 2563 F32000064560020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1151 25 ธ.ค. 2563 F32000064560021 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1150 25 ธ.ค. 2563 F32000064560022 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1149 25 ธ.ค. 2563 F32000064560019 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1148 25 ธ.ค. 2563 F32000064560025 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1147 25 ธ.ค. 2563 F32000064560023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1146 25 ธ.ค. 2563 F32000064560024 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1145 25 ธ.ค. 2563 F32000064560026 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1144 25 ธ.ค. 2563 F11050064570036 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา น.ส.กัลย์สุดา - - 820.00 ผ่านการตรวจสอบ
1143 25 ธ.ค. 2563 F11050064570035 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา น.ส.วัลย์สุดา - - 9,180.00 ผ่านการตรวจสอบ
1142 25 ธ.ค. 2563 F71030064550004 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 265.36 - แก้ไข
1141 25 ธ.ค. 2563 F71030064550003 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - 1,627.99 - ผ่านการตรวจสอบ
1140 25 ธ.ค. 2563 F33000064870017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1139 25 ธ.ค. 2563 F33000064870018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 26,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1138 25 ธ.ค. 2563 F33000064520008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1137 25 ธ.ค. 2563 F16000064570037 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 4,550.00 ผ่านการตรวจสอบ
1136 25 ธ.ค. 2563 F16000064570038 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ดร.อาจารีย์ - - 40,000.00 ผ่านการตรวจสอบ