ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1108 23 ธ.ค. 2563 F16000064870014 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1107 23 ธ.ค. 2563 D51000064130002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1106 23 ธ.ค. 2563 F51000064550003 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าโทรศัพท์ - 257.17 - ผ่านการตรวจสอบ
1105 23 ธ.ค. 2563 F11070064820041 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1104 23 ธ.ค. 2563 F11070064820040 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0293 23 ธ.ค. 2563 F11020064520104 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนกรรมการ 5,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1103 23 ธ.ค. 2563 F11020064830007 กองคลัง นางนฤมล ค่าเดินทางไปราชการ - - 58,990.00 ผ่านการตรวจสอบ
1102 23 ธ.ค. 2563 D16000064110003 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 138,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1101 23 ธ.ค. 2563 D16000064110002 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - - 199,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1100 22 ธ.ค. 2563 F40000064520012 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1099 22 ธ.ค. 2563 F32000064830001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ลวัณกร ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,920.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1098 22 ธ.ค. 2563 F32000064830002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ลวัณกร ค่าเบี้ยเลี้ยง 840.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1097 22 ธ.ค. 2563 D32000064110076 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรนิทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - 4,494.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1096 22 ธ.ค. 2563 F11040064820091 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 256,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0292 22 ธ.ค. 2563 D11000064120059 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0291 22 ธ.ค. 2563 D11000064120096 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0290 22 ธ.ค. 2563 D11000064130010 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0289 22 ธ.ค. 2563 D11000064120095 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0288 22 ธ.ค. 2563 D11000064120089 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0287 22 ธ.ค. 2563 D11000064120097 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0286 22 ธ.ค. 2563 D11000064120093 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,505.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0285 22 ธ.ค. 2563 D11000064120087 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0284 22 ธ.ค. 2563 D11000064110076 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 25,699.26 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0283 22 ธ.ค. 2563 D11000064110073 งานสิทธิประโยชน์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - 84,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0282 22 ธ.ค. 2563 D11000064120078 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 5,093.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0281 22 ธ.ค. 2563 D11000064110066 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน - - 9,995.94 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0280 22 ธ.ค. 2563 D11000064120092 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - 510.39 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0279 22 ธ.ค. 2563 D11000064110090 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 234.33 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0278 22 ธ.ค. 2563 D11000064110077 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน - 6,199.58 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0277 22 ธ.ค. 2563 F11020064520091 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ