ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3994 4 ส.ค. 2563 D15000063180005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจ้างรักษาเครื่องปรับอากาศ - 15,450.00 - แก้ไข
3993 4 ส.ค. 2563 F32000063830012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหาร 6,720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3992 4 ส.ค. 2563 F32000063550015 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3991 4 ส.ค. 2563 F32000063520049 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าเบี้ยประชุม - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3990 4 ส.ค. 2563 F32000063520048 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3989 4 ส.ค. 2563 F32000063520047 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3988 4 ส.ค. 2563 F32000063520044 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,820.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3987 4 ส.ค. 2563 F32000063820036 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุทธิภา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3986 4 ส.ค. 2563 F32000063520046 คณะวิทยาการจัดการ นายชยุตม์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - รอการตรวจสอบ
3985 4 ส.ค. 2563 F32000063820037 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 11,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3984 4 ส.ค. 2563 D32000063130018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่าบริการ 2,800.00 - - รอการตรวจสอบ
3983 4 ส.ค. 2563 D32000063120088 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเล่มสรุปผลรายงาน 400.00 - - รอการตรวจสอบ
3982 4 ส.ค. 2563 D32000063120085 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเล่มรายงาน - 4,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3981 4 ส.ค. 2563 D320000631200 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 53,500.00 - - แก้ไข
3980 4 ส.ค. 2563 F13000063820006 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทนา ค่าลงทะเบียน 8,000.00 - - แก้ไข
3979 4 ส.ค. 2563 D13000063110043 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 197,950.00 - - แก้ไข
3978 4 ส.ค. 2563 D13000063120027 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างบำรุงรักษาเครือข่าย - 9,951.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3977 4 ส.ค. 2563 D31000063110098 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 690,150.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3976 4 ส.ค. 2563 F40000063820014 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3975 4 ส.ค. 2563 F40000063520037 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3974 4 ส.ค. 2563 F40000063520036 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3973 4 ส.ค. 2563 F40000063820013 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเบี้ยประชุม - 3,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3972 4 ส.ค. 2563 F11040063570002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 2,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3971 4 ส.ค. 2563 D31000063110115 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 575.66 - แก้ไข
3970 4 ส.ค. 2563 D31000063110112 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,784.00 - แก้ไข
3969 4 ส.ค. 2563 F11040063820396 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3968 4 ส.ค. 2563 F11040063820397 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3967 4 ส.ค. 2563 F11040063520157 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3966 4 ส.ค. 2563 F11040063520156 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3965 4 ส.ค. 2563 F11040063520155 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ