ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3930 4 ส.ค. 2563 F14000063550015 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3929 4 ส.ค. 2563 F14000063550014 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าส่งไปรษณีย์ - 42.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3941 4 ส.ค. 2563 D34000063110074 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อกระดาษเอกสาร 56,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3940 4 ส.ค. 2563 D34000063110070 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 34,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3939 4 ส.ค. 2563 D34000063110075 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ 22,470.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3938 4 ส.ค. 2563 D34000063110071 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 18,461.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3928 4 ส.ค. 2563 F35000063520020 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.จันทร์ตน์ ค่าบำรุงสมาคมสมาชิก 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3927 4 ส.ค. 2563 F35000063820013 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3926 4 ส.ค. 2563 F35000063820014 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3925 4 ส.ค. 2563 F35000063550004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าโทรศัพท์ 236.47 - - ผ่านการตรวจสอบ
3924 4 ส.ค. 2563 F35000063820015 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,400.00 - แก้ไข
3923 3 ส.ค. 2563 D33000063110167 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร - 37,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3922 3 ส.ค. 2563 D33000063120053 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3921 3 ส.ค. 2563 D33000063180006 คณะศึกษาศาสตร์ น.สอาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3920 3 ส.ค. 2563 D33000063110162 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 40,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3919 3 ส.ค. 2563 D33000063110165 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 9,523.00 แก้ไข
3918 3 ส.ค. 2563 D13000063110049 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือ - 99,997.00 - แก้ไข
3917 3 ส.ค. 2563 F71010063550029 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 615.18 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1033 3 ส.ค. 2563 F00000063550192 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1032 3 ส.ค. 2563 F0000063550191 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 961.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
3916 3 ส.ค. 2563 F31000063820078 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าตอบแทนวิทยากร 54,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1031 3 ส.ค. 2563 D11000063120328 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องกั้นปิด-เปิด - 9,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1030 3 ส.ค. 2563 D11000063120330 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1029 3 ส.ค. 2563 D11000063120326 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1028 3 ส.ค. 2563 D11000063110261 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,898.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1027 3 ส.ค. 2563 D11000063120327 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 3,370.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1026 3 ส.ค. 2563 D110000063110263 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,399.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1025 3 ส.ค. 2563 D11000063120329 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1024 3 ส.ค. 2563 D11000063110220 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,345.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3915 3 ส.ค. 2563 F61000063550022 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 283.55 - ผ่านการตรวจสอบ