ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1081 22 ธ.ค. 2563 D14000064130004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าเช่ารถยนต์ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1080 22 ธ.ค. 2563 D14000064130003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าเช่ารถยนต์ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1079 22 ธ.ค. 2563 D14000064130002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าเช่ารถยนต์ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1078 22 ธ.ค. 2563 F12000064820003 สำนักงานประกันคุณภาพ นายนัตพงษ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1077 22 ธ.ค. 2563 F11050064530001 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ศศิวิมล ค่าพาหนะเดินทาง - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1076 22 ธ.ค. 2563 F11050064570031 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 260.00 ผ่านการตรวจสอบ
1075 22 ธ.ค. 2563 F11050064570030 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 31,740.00 ผ่านการตรวจสอบ
1074 22 ธ.ค. 2563 D51000064110013 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อสังฆทาน - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0259 22 ธ.ค. 2563 D11000064110079 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมวกกีฬา - 25,212.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0258 22 ธ.ค. 2563 D11000064120085 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0257 22 ธ.ค. 2563 D11000064120086 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0256 22 ธ.ค. 2563 D11000064110059 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 34,323.46 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0255 22 ธ.ค. 2563 D11000064120077 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 6,933.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0254 22 ธ.ค. 2563 D11000064150004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0253 22 ธ.ค. 2563 D11000064120061 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 13,372.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0252 22 ธ.ค. 2563 D11000064120062 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร - 27,252.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0251 22 ธ.ค. 2563 D11000064110060 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ - - 9,940.30 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0250 22 ธ.ค. 2563 D11000064120054 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมห้องอุปกรณ์ภายในอาคาร 83,027.02 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0249 22 ธ.ค. 2563 D11000064110072 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล - 11,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0248 22 ธ.ค. 2563 D110000641200084 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0247 22 ธ.ค. 2563 D11000064120083 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
1073 22 ธ.ค. 2563 F11040064880003 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าธรรมเนียมศาล - 270,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1072 22 ธ.ค. 2563 F11040064820085 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1071 22 ธ.ค. 2563 F11040064820084 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้่ยประชุม - 5,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1070 22 ธ.ค. 2563 D51000064110012 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 7,939.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
1069 22 ธ.ค. 2563 F11050064830002 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าลงทะเบียน - - 6,000.00 แก้ไข
1068 22 ธ.ค. 2563 F11050064820019 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิื ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - - 300.00 แก้ไข
1067 22 ธ.ค. 2563 F51000064820008 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0260 22 ธ.ค. 2563 D11000064170011 กองคลัง นายวรศักดิ์ จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1,328,000.00 - - แก้ไข
1066 21 ธ.ค. 2563 F51000064520023 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าลงทะเบียนในการอบรม - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ