ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1048 18 ธ.ค. 2563 F33000064520007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนอาจารย์ - 220,200.00 - แก้ไข
1039 17 ธ.ค. 2563 F11020064830004 กองคลัง น.ส.จำลอง ค่าเดินทางไปราชการ - - 203,599.50 ผ่านการตรวจสอบ
1038 17 ธ.ค. 2563 F11020064830001 กองคลัง น.ส.จำลอง ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 3,120.00 ผ่านการตรวจสอบ
1037 17 ธ.ค. 2563 F11020064830005 กองคลัง น.ส.จำลอง ค่าเดินทางไปราชการ - - 30,810.00 ผ่านการตรวจสอบ
1036 17 ธ.ค. 2563 F11020064830002 สถาบันวิจัยและพัฒนา นางภริดา ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 11,760.00 ผ่านการตรวจสอบ
1035 17 ธ.ค. 2563 D32000064120031 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างทำตรายาง - 1,160.95 - ผ่านการตรวจสอบ
1034 17 ธ.ค. 2563 D32000064120033 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,994.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1033 17 ธ.ค. 2563 F32000064820011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ณภัทวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 6,810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1032 17 ธ.ค. 2563 D32000064120034 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1031 17 ธ.ค. 2563 F33000064820004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 28,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1030 17 ธ.ค. 2563 F33000064820003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1029 17 ธ.ค. 2563 D33000064120016 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - 2,275.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1028 17 ธ.ค. 2563 D32000064110030 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซ์้อวัสดุรายวิชา - 8,252.91 - แก้ไข
1027 17 ธ.ค. 2563 D32000064120021 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา - 20,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1026 17 ธ.ค. 2563 D33000064120015 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามเด็กเล่น - 485,745.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1025 17 ธ.ค. 2563 D13000064150001 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 372,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1024 17 ธ.ค. 2563 F61000064530019 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 4,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1023 17 ธ.ค. 2563 F35000064540001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ธัชชดา ค่าล่วงเวลา - 3,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1022 17 ธ.ค. 2563 D31000064110034 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 249,470.50 - ผ่านการตรวจสอบ
1021 17 ธ.ค. 2563 F31000064560030 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1020 17 ธ.ค. 2563 F31000064520022 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1019 17 ธ.ค. 2563 D34000064110048 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1018 17 ธ.ค. 2563 D34000064110041 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.พรศิริ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 39,552.00 - แก้ไข
1017 17 ธ.ค. 2563 F33000064540001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 6,000.00 - แก้ไข
1016 17 ธ.ค. 2563 F73000064520008 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1015 17 ธ.ค. 2563 F73000064520007 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0241 17 ธ.ค. 2563 F11020064830006 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.บุษบา ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 159,994.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0240 17 ธ.ค. 2563 D11000064170009 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1,255,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0239 17 ธ.ค. 2563 D11000064170008 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1,116,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0238 17 ธ.ค. 2563 D11000064170012 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 889,650.00 - - ผ่านการตรวจสอบ