ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3887 31 ก.ค. 2563 F33000063570017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 15,914.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3886 31 ก.ค. 2563 F51000063550005 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าโทรศัพท์ - 414.73 - ผ่านการตรวจสอบ
3885 31 ก.ค. 2563 F33000063820030 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3884 31 ก.ค. 2563 F33000063520033 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3883 31 ก.ค. 2563 D33000063120051 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าขนย้ายสิ่งของ 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3882 31 ก.ค. 2563 F33000063520034 คณะวิทยาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 270.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1020 31 ก.ค. 2563 F0000063550190 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 783.24 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1019 31 ก.ค. 2563 F11020063520188 กองคลัง นางภริดา ค่าตอบแทนกรรมการ 2,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3877 30 ก.ค. 2563 F33000063570015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600.00 - - แก้ไข
3875 30 ก.ค. 2563 F33000063540002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา - - 14,280.00 ผ่านการตรวจสอบ
3874 30 ก.ค. 2563 F33000063570016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3873 30 ก.ค. 2563 F33000063570014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 1,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3872 30 ก.ค. 2563 D33000063110164 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้อวัสดุ 9,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3871 30 ก.ค. 2563 F33000063870041 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3870 30 ก.ค. 2563 F33000063870042 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3868 30 ก.ค. 2563 F33000063820024 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3865 30 ก.ค. 2563 D33000063120052 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าป้ายไวนิล 875.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3864 30 ก.ค. 2563 D34000063110073 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ 11,539.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3858 30 ก.ค. 2563 F13000063520014 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3881 30 ก.ค. 2563 F31000063820081 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าอาหารและอาหารว่าง 59,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3880 30 ก.ค. 2563 F33000063820025 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 13,500.00 - แก้ไข
3879 30 ก.ค. 2563 F33000063820029 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3878 30 ก.ค. 2563 F33000063820026 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าบำรุงสภาคณะบดี - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3876 30 ก.ค. 2563 F33000063540001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนปฏิบัตรงาน - - 10,080.00 ผ่านการตรวจสอบ
3869 30 ก.ค. 2563 F33000063820028 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3867 30 ก.ค. 2563 F33000063820027 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3866 30 ก.ค. 2563 D33000063120050 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3863 30 ก.ค. 2563 F16000063870049 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 6,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
3862 30 ก.ค. 2563 F16000063870050 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
3861 30 ก.ค. 2563 F11030063520014 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 630.00 - ผ่านการตรวจสอบ