ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3833 29 ก.ค. 2563 F11040063520152 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3832 29 ก.ค. 2563 F11040063520151 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพยน์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 11,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3831 29 ก.ค. 2563 F11040063520150 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3830 29 ก.ค. 2563 F11040063820390 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,950.00 - แก้ไข
3829 29 ก.ค. 2563 F11040063820391 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3828 29 ก.ค. 2563 D32000063110155 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,072.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3827 29 ก.ค. 2563 F51000063520105 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์ - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3826 29 ก.ค. 2563 F32000063820034 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3825 29 ก.ค. 2563 F32000063870017 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิรินทรื ค่าเงินรางวัล 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1014 29 ก.ค. 2563 D32000062120223 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างปรับปรุงตัวอักษรซุ้มประตูจันทร์ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3824 24 ก.ค. 2563 F16000063570126 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.เมสนี - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3823 24 ก.ค. 2563 F16000063570127 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.กัญญาณัฐ - 5,000.00 - แก้ไข
3822 24 ก.ค. 2563 F11050063570064 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึก นายพรมพร - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3821 24 ก.ค. 2563 F11040063820386 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 8,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3820 24 ก.ค. 2563 F11040063820387 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3819 24 ก.ค. 2563 F11040063820385 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 34,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3818 24 ก.ค. 2563 F11040063820389 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3817 24 ก.ค. 2563 F11040063820388 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3816 24 ก.ค. 2563 F61000063840005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 1,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3815 24 ก.ค. 2563 F61000063830014 ศูนย์-ชัยนาท นายประทีป ค่าทางด่วน - 1,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3814 24 ก.ค. 2563 F61000063830013 ศูนย์-ชัยนาท นายประทีป ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1013 24 ก.ค. 2563 D11000063120318 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างประชาสัมพันนักศึกษาใหม่ - 21,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1012 24 ก.ค. 2563 F0000063550189 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 868,766.56 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1011 24 ก.ค. 2563 F11020063820018 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1010 24 ก.ค. 2563 F11020063820019 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 12,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1009 24 ก.ค. 2563 F11020063520183 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1008 24 ก.ค. 2563 F11020063520184 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1007 24 ก.ค. 2563 F11020063520185 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1006 24 ก.ค. 2563 F11020063520186 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3813 23 ก.ค. 2563 D31000063110101 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,744.00 - ผ่านการตรวจสอบ