ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0988 15 ธ.ค. 2563 F31000064560027 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 7,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0987 15 ธ.ค. 2563 F31000064520021 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0986 15 ธ.ค. 2563 F31000064520020 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 510.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0985 15 ธ.ค. 2563 D31000064110045 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 5,561.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0233 15 ธ.ค. 2563 D11000064170010 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์ 7,766,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0232 15 ธ.ค. 2563 F00000064550042 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 21,178.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0231 15 ธ.ค. 2563 D11000064120076 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - 1,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0230 15 ธ.ค. 2563 D11000064120068 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 3,374.35 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0229 15 ธ.ค. 2563 D11000064120073 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าตรวจเช็คปั๊มน้ำ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0228 15 ธ.ค. 2563 F11020064520087 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0227 15 ธ.ค. 2563 F00000064550044 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา 193,056.97 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0226 15 ธ.ค. 2563 F00000064550043 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา 1,799.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0225 15 ธ.ค. 2563 F11020064520079 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0224 15 ธ.ค. 2563 F11020064520078 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0223 15 ธ.ค. 2563 F110200645200477 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0222 15 ธ.ค. 2563 F00000064550041 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0984 15 ธ.ค. 2563 F13000064830001 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 12,720.00 - แก้ไข
0983 15 ธ.ค. 2563 D51000064110011 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อหนังสือ 15,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0982 15 ธ.ค. 2563 F74000064570006 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0981 15 ธ.ค. 2563 F74000064570005 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0980 15 ธ.ค. 2563 F74000064510003 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 62,612.00 ผ่านการตรวจสอบ
0979 15 ธ.ค. 2563 F33000064570002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0978 15 ธ.ค. 2563 F31000064520017 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0977 15 ธ.ค. 2563 D33000064110080 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,999.21 - ผ่านการตรวจสอบ
0976 15 ธ.ค. 2563 D33000064120013 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0975 15 ธ.ค. 2563 D33000064110069 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0974 15 ธ.ค. 2563 D33000064110079 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - - 23,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0973 15 ธ.ค. 2563 D31000064110028 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 9,211.63 - ผ่านการตรวจสอบ
0972 15 ธ.ค. 2563 F11030064820003 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0971 15 ธ.ค. 2563 F12000064820002 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.รุ่งรัตน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 6,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ