ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1002 23 ก.ค. 2563 D11000063120320 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ - 2,831.54 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1001 23 ก.ค. 2563 D11000063110248 สำนักงานประกันคุณภาพ นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,093.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1000 23 ก.ค. 2563 D11000063120323 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 7,651.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0999 23 ก.ค. 2563 D11000063120321 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่่ายเอกสาร - 10,662.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3785 23 ก.ค. 2563 D51000063110037 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,624.16 - - ผ่านการตรวจสอบ
3784 23 ก.ค. 2563 D33000063110160 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3783 23 ก.ค. 2563 D33000063110161 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3782 23 ก.ค. 2563 D33000063110154 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 112,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3781 23 ก.ค. 2563 D33000063120049 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3780 23 ก.ค. 2563 F31000063820080 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าอาหารและอาหารว่าง 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3779 23 ก.ค. 2563 F31000063820079 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3778 23 ก.ค. 2563 F31000063820075 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าเบี้ยประชุม - 44,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3777 22 ก.ค. 2563 F16000063820021 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหารและอาหารว่าง 42,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3776 22 ก.ค. 2563 F16000063820019 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าน้ำมันและทางด่วน 2,310.00 - - แก้ไข
3775 22 ก.ค. 2563 F16000063820020 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3774 22 ก.ค. 2563 D51000063110039 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,409.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
3773 22 ก.ค. 2563 D51000063110036 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 769.99 - - ผ่านการตรวจสอบ
3772 22 ก.ค. 2563 D34000063120018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดทำป้ายเวนิล 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3771 22 ก.ค. 2563 D31000063110091 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,912.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3770 22 ก.ค. 2563 D31000063110092 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 27,007.87 - ผ่านการตรวจสอบ
3769 22 ก.ค. 2563 F31000063520094 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 390.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3768 22 ก.ค. 2563 F31000063520093 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วรรณิษา ค่าอาหารว่าง 570.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3767 22 ก.ค. 2563 F31000063560044 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3766 22 ก.ค. 2563 F31000063560043 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3765 22 ก.ค. 2563 F31000063520092 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าเบี้ยประชุม - 10,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3764 22 ก.ค. 2563 F11040063820384 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - แก้ไข
3763 22 ก.ค. 2563 F11040063820383 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3762 22 ก.ค. 2563 F11040063820381 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3761 22 ก.ค. 2563 F11040063820382 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3760 22 ก.ค. 2563 F11040063520149 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ