ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0940 9 ธ.ค. 2563 D32000064110005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,680.00 - แก้ไข
0939 9 ธ.ค. 2563 D32000064110010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,322.40 - ผ่านการตรวจสอบ
0938 8 ธ.ค. 2563 D31000064110035 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 76,793.90 - ผ่านการตรวจสอบ
0937 8 ธ.ค. 2563 D31000064110033 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 92,204.78 - ผ่านการตรวจสอบ
0936 8 ธ.ค. 2563 F31000064820012 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ณัฐพล ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0935 8 ธ.ค. 2563 F31000064560029 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 104,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0934 8 ธ.ค. 2563 F31000064560026 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 7,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0933 8 ธ.ค. 2563 F31000064560024 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 136,575.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0932 8 ธ.ค. 2563 F31000064830001 คณะวิทยาศาสตร์ นายธีระศักดิ์ ค่าเดินทางไปราชการ 8,658.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0931 8 ธ.ค. 2563 F31000064520019 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่าง 570.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0930 8 ธ.ค. 2563 F31000064820011 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าลงทะเบียน 10,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0929 8 ธ.ค. 2563 D61000064110009 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0928 8 ธ.ค. 2563 D61000064130004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต - 16,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0927 8 ธ.ค. 2563 F61000064530017 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0926 8 ธ.ค. 2563 F61000064530016 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเดินทางไปราชการ - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0925 8 ธ.ค. 2563 F61000064550007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 41,855.92 - ผ่านการตรวจสอบ
0924 8 ธ.ค. 2563 F11060564820002 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ฮท-9840 - 2,651.67 - ยกเลิกการเบิก
0923 8 ธ.ค. 2563 F11050064580002 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 7,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0922 8 ธ.ค. 2563 D33000064110041 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 16,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0921 8 ธ.ค. 2563 D33000064120014 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 16,450.00 ผ่านการตรวจสอบ
0920 8 ธ.ค. 2563 D32000064120030 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0919 8 ธ.ค. 2563 D32000064120029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเล่มรายงานผลการดำเนินการ - - 300.00 ผ่านการตรวจสอบ
0918 8 ธ.ค. 2563 D32000064110028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,599.59 - ผ่านการตรวจสอบ
0917 8 ธ.ค. 2563 D32000064110032 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,370.38 - ผ่านการตรวจสอบ
0916 8 ธ.ค. 2563 D32000064110029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 21,119.66 - ผ่านการตรวจสอบ
0915 8 ธ.ค. 2563 D32000064110024 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,597.90 - ผ่านการตรวจสอบ
0914 8 ธ.ค. 2563 D32000064110023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,375.68 - ผ่านการตรวจสอบ
0913 8 ธ.ค. 2563 D32000064120024 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา - 15,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0912 8 ธ.ค. 2563 D32000064120023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา - 11,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0911 8 ธ.ค. 2563 D32000064110062 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ