ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3812 23 ก.ค. 2563 D31000063110104 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 28,544.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3811 23 ก.ค. 2563 D31000063110099 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,296.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3810 23 ก.ค. 2563 F51000063520104 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าอาหารในการประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3809 23 ก.ค. 2563 F35000063530011 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ศิริญญา ค่าเดินทางไปราชการ 2,530.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3808 23 ก.ค. 2563 D35000063110048 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 8,999.77 ผ่านการตรวจสอบ
3807 23 ก.ค. 2563 F11030063820010 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3806 23 ก.ค. 2563 F73000063520020 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าสนับเครือข่าย - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3805 23 ก.ค. 2563 F11050063820014 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าปัจจัย - - 16,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3804 23 ก.ค. 2563 F11050063520028 กองพัฒนานักศึกษา น.สพรทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3803 23 ก.ค. 2563 F11050063520029 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารว่าง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3802 23 ก.ค. 2563 D13000063180010 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 16,157.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3800 23 ก.ค. 2563 F33000063570013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - - 28,125.00 ผ่านการตรวจสอบ
3801 23 ก.ค. 2563 F33000063570011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3799 23 ก.ค. 2563 F33000063570012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3798 23 ก.ค. 2563 F33000063520031 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3797 23 ก.ค. 2563 F33000063520032 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3796 23 ก.ค. 2563 F71010063550028 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 33,107.82 - ผ่านการตรวจสอบ
3795 23 ก.ค. 2563 F31000063560035 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 109,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3794 23 ก.ค. 2563 F31000063560036 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 109,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3793 23 ก.ค. 2563 F32000063520041 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าพาหนะ - 70,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3792 23 ก.ค. 2563 F32000063520038 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3791 23 ก.ค. 2563 F32000063870013 คณะวิทยาการจัดการ นางวลัณกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 590.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3790 23 ก.ค. 2563 F32000063870015 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิรินทรื ค่าอาหารและอาหารว่าง 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3789 23 ก.ค. 2563 F32000063870016 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศรินทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3788 23 ก.ค. 2563 F12000063820005 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตม์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3787 23 ก.ค. 2563 F12000063820006 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.อัจฉรา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3786 23 ก.ค. 2563 F11010163520007 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1005 23 ก.ค. 2563 D11000063110257 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 21,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1004 23 ก.ค. 2563 D11000063120324 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 1,402.50 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1003 23 ก.ค. 2563 D11000063120322 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 790.00 - ผ่านการตรวจสอบ