ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0970 14 ธ.ค. 2563 F71010064510004 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างชั่วคราว - 8,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0969 14 ธ.ค. 2563 F71010064510003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างชั่วคราว - 127,110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0968 14 ธ.ค. 2563 F71010064520016 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - 5,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0967 9 ธ.ค. 2563 D14000064110003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,777.10 - ผ่านการตรวจสอบ
0966 9 ธ.ค. 2563 D14000064110004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0965 9 ธ.ค. 2563 D14000064120004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างพิมพ์ป้าย 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0964 9 ธ.ค. 2563 F11040064520009 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 33,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0963 9 ธ.ค. 2563 F16000064570033 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 13,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0962 9 ธ.ค. 2563 D51000064110010 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญ ค่าจัดซื้อไมค์ลอย - 13,717.40 - ผ่านการตรวจสอบ
0961 9 ธ.ค. 2563 D51000064110008 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญ ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,889.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0960 9 ธ.ค. 2563 F17000064820003 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.รัชฏาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 10,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0959 9 ธ.ค. 2563 F16000064570032 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,530.00 ผ่านการตรวจสอบ
0958 9 ธ.ค. 2563 F16000064870009 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 16,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0957 9 ธ.ค. 2563 F16000064870010 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0956 9 ธ.ค. 2563 F16000064870011 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 63,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0955 9 ธ.ค. 2563 D16000064130002 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าเช่าชุดขาวปกติ - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0954 9 ธ.ค. 2563 D16000064120005 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างพิมพ์บัตรประจำตัว - - 325.50 ผ่านการตรวจสอบ
0953 9 ธ.ค. 2563 D16000064120006 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างถ่ายภาพ - - 4,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0952 9 ธ.ค. 2563 D16000064120004 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างพิมพ์รายงาน - - 479,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
0951 9 ธ.ค. 2563 F32000064520013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุทธิภา ค่าอาหารว่าง - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0950 9 ธ.ค. 2563 D32000064120032 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสาร 3,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0949 9 ธ.ค. 2563 D32000064110071 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0948 9 ธ.ค. 2563 F32000064870005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ชลธิชา ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0947 9 ธ.ค. 2563 F32000064870002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ชลธิชา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0946 9 ธ.ค. 2563 F32000064820010 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธัญยรัตย์ ค่าลงทะเบียนอบรม - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0945 9 ธ.ค. 2563 D32000064120019 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสาร - 10,240.00 - แก้ไข
0944 9 ธ.ค. 2563 D32000064110068 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0943 9 ธ.ค. 2563 D32000064110064 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,528.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0942 9 ธ.ค. 2563 D32000064110035 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 302.81 - ผ่านการตรวจสอบ
0941 9 ธ.ค. 2563 D32000064110050 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 767.19 - ผ่านการตรวจสอบ