ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0237 17 ธ.ค. 2563 D11000064120067 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำหนังสือ 250,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1014 17 ธ.ค. 2563 D32000064110011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,246.88 - แก้ไข
1013 17 ธ.ค. 2563 D32000064110018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,921.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1012 17 ธ.ค. 2563 D32000064110014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,806.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1011 17 ธ.ค. 2563 D32000064110027 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,055.07 - ผ่านการตรวจสอบ
1010 17 ธ.ค. 2563 D61000064110011 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 9,999.00 ผ่านการตรวจสอบ
1009 17 ธ.ค. 2563 F11040064880002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าธรรมเนียมศาล - 90,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1008 17 ธ.ค. 2563 F11040064820080 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 32,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1007 17 ธ.ค. 2563 F11040064820081 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1006 17 ธ.ค. 2563 D14000064120006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าจา้งแต่งหน้า - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1005 17 ธ.ค. 2563 F61000064530020 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าเดินทางไปราชการ - 1,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1004 17 ธ.ค. 2563 F61000064520004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0235 17 ธ.ค. 2563 D11000064150003 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 533,646.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0234 17 ธ.ค. 2563 D11000064120080 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำความสะอาด - 104,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0236 17 ธ.ค. 2563 D11000064110081 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 28,790.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1003 15 ธ.ค. 2563 F61000064530018 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1002 15 ธ.ค. 2563 F61000064530015 ศูนย์-ชัยนาท นายเสรี ค่าทางด่วน - 115.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1001 15 ธ.ค. 2563 F61000064820010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1000 15 ธ.ค. 2563 F61000064820009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าภัตตาหารถวายพระ - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0999 15 ธ.ค. 2563 F61000064820008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0998 15 ธ.ค. 2563 F61000064820007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0997 15 ธ.ค. 2563 F61000064840001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0996 15 ธ.ค. 2563 F61000064830002 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 1,870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0995 15 ธ.ค. 2563 F61000064830001 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0994 15 ธ.ค. 2563 D32000064110061 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 5,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0993 15 ธ.ค. 2563 D32000064110065 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 40,786.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0992 15 ธ.ค. 2563 D32000064110025 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,932.30 - ผ่านการตรวจสอบ
0991 15 ธ.ค. 2563 D32000064110069 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,688.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0990 15 ธ.ค. 2563 D32000064110060 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0989 15 ธ.ค. 2563 F31000064560028 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ