ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3860 30 ก.ค. 2563 F14000063820020 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าเบี้ยประชุม - 12,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3859 30 ก.ค. 2563 F11040062820021 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3857 30 ก.ค. 2563 D35000063110049 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 94,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3856 30 ก.ค. 2563 D34000063120029 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1018 30 ก.ค. 2563 D11000063170011 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิต 411,950.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3855 30 ก.ค. 2563 D51000063110041 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู. ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 2,975.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3854 30 ก.ค. 2563 F40000063520035 งานอาคารสถานที่ น.ส.พรพิมล ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3853 30 ก.ค. 2563 D40010063120001 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 2,594.75 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1017 30 ก.ค. 2563 D11000063120316 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้าโฟม - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1016 30 ก.ค. 2563 D11000063110253 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 32,080.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1015 30 ก.ค. 2563 D11000063120317 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3852 29 ก.ค. 2563 D51000063110040 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้ออาหาร 2,568.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3851 29 ก.ค. 2563 F11010163820021 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3850 29 ก.ค. 2563 D13000063110047 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3849 29 ก.ค. 2563 D13000063110045 สำนักงานอธิการบดี น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,305.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3848 29 ก.ค. 2563 D13000063120024 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย - 500,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3847 29 ก.ค. 2563 D13000063120023 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างปรับปรุงระบบการเรียน - 120,000.01 - ผ่านการตรวจสอบ
3846 29 ก.ค. 2563 F11010163820020 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3845 29 ก.ค. 2563 D61000063110042 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,326.20 - ผ่านการตรวจสอบ
3844 29 ก.ค. 2563 F16000063570128 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,920.00 แก้ไข
3843 29 ก.ค. 2563 D13000063110046 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวารสาร - 1,955.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3842 29 ก.ค. 2563 D13000063120022 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัน ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 11,181.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3841 29 ก.ค. 2563 D13000063120021 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัน ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3840 29 ก.ค. 2563 D13000063110048 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวารสาร - 1,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3839 29 ก.ค. 2563 D61000063120016 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างต่อประกันภัย - 22,488.19 - ผ่านการตรวจสอบ
3838 29 ก.ค. 2563 F11030063520013 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3837 29 ก.ค. 2563 F11040063520144 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3836 29 ก.ค. 2563 D33000063110163 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,011.15 - - ผ่านการตรวจสอบ
3835 29 ก.ค. 2563 D33000063110159 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,377.82 - - ผ่านการตรวจสอบ
3834 29 ก.ค. 2563 F16000063560043 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ