ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1065 21 ธ.ค. 2563 F51000064520024 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - แก้ไข
1064 21 ธ.ค. 2563 F51000064820007 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเบี้ยประชุม - 9,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1063 19 ธ.ค. 2563 F11070064820035 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 5,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1062 19 ธ.ค. 2563 F11070064820034 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 5,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1061 19 ธ.ค. 2563 F11070064820033 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 5,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1060 19 ธ.ค. 2563 F11070064820037 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,310.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1059 19 ธ.ค. 2563 F14000064820007 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1058 19 ธ.ค. 2563 F14000064520004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายศุกร์โกสินทร์ ค่าเบี้ยประชุม - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1057 19 ธ.ค. 2563 D14000064120007 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าดอกไม้ธูปเทียน 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1056 19 ธ.ค. 2563 F14000064820006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.พรประพิมพ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 5,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1055 19 ธ.ค. 2563 D14000064120005 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1054 19 ธ.ค. 2563 F14000064820009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,620.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1053 19 ธ.ค. 2563 F14000064820010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเบี้ยประชุม - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1052 19 ธ.ค. 2563 F11040064820082 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 14,075.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1051 19 ธ.ค. 2563 F11040064820083 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1050 19 ธ.ค. 2563 D33000064110081 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 79,495.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
1049 19 ธ.ค. 2563 F11070064820036 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1040 19 ธ.ค. 2563 F40000064520006 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 38,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1041 19 ธ.ค. 2563 F40000064520011 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1047 19 ธ.ค. 2563 F11010464520001 งานอาคารสถานที่ นายชนะภัย ค่าจัดเก็ยขยะมูลฝอย - 72,000.00 - แก้ไข
1046 19 ธ.ค. 2563 F11030064520003 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1045 19 ธ.ค. 2563 F11050064820016 กองพัฒนานักศึกษา นายเอกชัย ค่าเงินรางวัล - - 18,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1044 19 ธ.ค. 2563 F31000064520023 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าอาหารว่าง 330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1043 19 ธ.ค. 2563 F31000064820013 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าลงทะเบียน 6,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1042 19 ธ.ค. 2563 D130000064120006 สำนักวิทยบริการ น.ส.พรพิมล ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 16,563.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0246 19 ธ.ค. 2563 F0000064550046 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพ์ 965.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0245 19 ธ.ค. 2563 F0000064550045 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,068.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0244 19 ธ.ค. 2563 D11000064130009 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าสูท ชุดนักแสดง - - 19,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0243 19 ธ.ค. 2563 D11000064110080 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 4,990.48 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0242 19 ธ.ค. 2563 D11000064120075 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างแต่งหน้านักแสดง - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ