ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3914 3 ส.ค. 2563 F61000063550021 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า 35,792.15 - - ผ่านการตรวจสอบ
3913 3 ส.ค. 2563 F61000063570012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 23,048.85 - ผ่านการตรวจสอบ
3911 3 ส.ค. 2563 F61000063820026 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3912 3 ส.ค. 2563 F61000063820027 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1023 31 ก.ค. 2563 D11000063170017 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงห้องเรียน 1,531,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3910 31 ก.ค. 2563 D31000063110117 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 31,244.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3909 31 ก.ค. 2563 D31000063110116 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 380.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3908 31 ก.ค. 2563 D31000063110110 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,838.09 - ผ่านการตรวจสอบ
3907 31 ก.ค. 2563 D31000063110096 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 54,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3906 31 ก.ค. 2563 D31000063110073 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 116,581.85 - ผ่านการตรวจสอบ
3905 31 ก.ค. 2563 D31000063110074 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,342.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3904 31 ก.ค. 2563 D31000063110093 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 269,955.12 - - ผ่านการตรวจสอบ
3903 31 ก.ค. 2563 D31000063110082 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 84,884.17 - - แก้ไข
3902 31 ก.ค. 2563 F11070063820111 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3901 31 ก.ค. 2563 F11070063820110 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 110,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3900 31 ก.ค. 2563 F11070063820109 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3899 31 ก.ค. 2563 F11070063820108 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3898 31 ก.ค. 2563 F1107006382107 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3897 31 ก.ค. 2563 F11070063820106 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3896 31 ก.ค. 2563 F11070063820105 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3895 31 ก.ค. 2563 F51000063560006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนการสอน - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3894 31 ก.ค. 2563 F51000063520106 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3893 31 ก.ค. 2563 F51000063520108 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเงินภาษี - 25,586.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3892 31 ก.ค. 2563 F51000063520107 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3891 31 ก.ค. 2563 F51000063820028 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1022 31 ก.ค. 2563 D11000063120331 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพิมพ์สมุดบันทึก - - 28,890.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1021 31 ก.ค. 2563 D11000063110256 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 800.00 ผ่านการตรวจสอบ
3890 31 ก.ค. 2563 F33000063560041 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3889 31 ก.ค. 2563 F33000063560040 คณะวิทยาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 8,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3888 31 ก.ค. 2563 F33000063570018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 42,714.00 - - ผ่านการตรวจสอบ