ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3964 4 ส.ค. 2563 F16000063820025 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3963 4 ส.ค. 2563 F16000063820024 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,920.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3962 4 ส.ค. 2563 F16000063570137 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 4,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
3961 4 ส.ค. 2563 F16000063570139 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ดร.สุกัญญา - 39,384.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3960 4 ส.ค. 2563 F16000063570138 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.สิรินพร - 39,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3959 4 ส.ค. 2563 F16000063570124 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.กนิษฐา - 48,975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1034 4 ส.ค. 2563 D11000063120341 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้้างจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3958 4 ส.ค. 2563 F32000063560029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 27,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3957 4 ส.ค. 2563 F32000063560028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 13,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3956 4 ส.ค. 2563 F31000063820082 คณะวิทยาศาสตร์ นาบวรเมธ ค่าตอบแทนวิทยากร 20,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3955 4 ส.ค. 2563 F31000063550008 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 241.82 - - รอการตรวจสอบ
3954 4 ส.ค. 2563 F31000063520096 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 330.00 - - รอการตรวจสอบ
3953 4 ส.ค. 2563 F31000063520099 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 390.00 - - รอการตรวจสอบ
3952 4 ส.ค. 2563 F31000063520095 คณะวิทยาศาสตร์ นายสุรชัย ค่าจ้างการตีพิมพ์ 2,500.00 - - รอการตรวจสอบ
3951 4 ส.ค. 2563 D13000063120048 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำกระเป๋า 15,000.00 - - แก้ไข
3950 4 ส.ค. 2563 F16000063570132 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเงินสนับสนุนการจัดการงานวิจัย - 200,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3949 4 ส.ค. 2563 F16000063570135 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศดร.จรัล - 14,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3948 4 ส.ค. 2563 F16000063870052 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
3947 4 ส.ค. 2563 F16000063870051 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 16,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
3936 4 ส.ค. 2563 f11040063820395 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3935 4 ส.ค. 2563 F11040063820394 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3946 4 ส.ค. 2563 F16000063570130 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 840.00 รอการตรวจสอบ
3934 4 ส.ค. 2563 F11040063820393 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 1,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3945 4 ส.ค. 2563 F16000063570131 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 180.00 ผ่านการตรวจสอบ
3933 4 ส.ค. 2563 F1104006357003 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 2,940.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3944 4 ส.ค. 2563 F16000063520014 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3932 4 ส.ค. 2563 F11040063820392 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 8,970.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3943 4 ส.ค. 2563 F16000063570129 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 6,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
3931 4 ส.ค. 2563 F14000063550016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าส่งไปรษณีย์ - 32.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3942 4 ส.ค. 2563 F16000063570133 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าโทรศัพท์ - - 596.89 ผ่านการตรวจสอบ