ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0276 22 ธ.ค. 2563 F11020064520092 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธาน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0275 22 ธ.ค. 2563 F11020064520088 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธาน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0274 22 ธ.ค. 2563 F11020064520090 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0273 22 ธ.ค. 2563 F11020064520089 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0272 22 ธ.ค. 2563 F11020064520095 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0271 22 ธ.ค. 2563 F11020064520096 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0270 22 ธ.ค. 2563 F11020064520097 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0269 22 ธ.ค. 2563 F11020064520098 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0268 22 ธ.ค. 2563 F11020064520099 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0267 22 ธ.ค. 2563 F11020064520100 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0266 22 ธ.ค. 2563 F11020064520101 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0265 22 ธ.ค. 2563 F11020064520102 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0264 22 ธ.ค. 2563 F11020064520103 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหาร - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0263 22 ธ.ค. 2563 F11020064520093 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0262 22 ธ.ค. 2563 F11020064520094 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0261 22 ธ.ค. 2563 D11000064120094 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1094 22 ธ.ค. 2563 D34000064120008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ 105,000.00 - - แก้ไข
1093 22 ธ.ค. 2563 F16000064570034 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย - - 72,000.00 แก้ไข
1092 22 ธ.ค. 2563 F16000064570035 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง คืนเงินค่าลงทะเบียน - - 3,500.00 แก้ไข
1095 22 ธ.ค. 2563 F33080064520003 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1091 22 ธ.ค. 2563 F16000064870012 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - - 118,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
1090 22 ธ.ค. 2563 F32000064520016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุทธิภา ค่าตอบแทนกรรมการ - 1,200.00 - แก้ไข
1089 22 ธ.ค. 2563 D13000064110008 สำนักวิทยบริการ นายจิรวุฒิ ค่าจัดซ์้อครุภัณฑ์ - 33,972.50 - แก้ไข
1088 22 ธ.ค. 2563 F61000064550008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 270.71 - ผ่านการตรวจสอบ
1087 22 ธ.ค. 2563 F61000064530021 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 3,600.10 - ผ่านการตรวจสอบ
1086 22 ธ.ค. 2563 D61000064120002 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าทำชุดสังฆทาน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1085 22 ธ.ค. 2563 D61000064110010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1084 22 ธ.ค. 2563 F61000064530022 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,500.10 - แก้ไข
1083 22 ธ.ค. 2563 F61000064820012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 7,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1082 22 ธ.ค. 2563 F14000064820008 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าอาหารว่างและอาหารว่าง 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ