ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1135 25 ธ.ค. 2563 D16000064120007 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างจัดรูปเล่ม - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1134 24 ธ.ค. 2563 D32000064110070 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,512.02 - ผ่านการตรวจสอบ
1133 24 ธ.ค. 2563 D32000064110074 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1132 24 ธ.ค. 2563 D32000064110075 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 23,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1131 24 ธ.ค. 2563 D32000064110073 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,408.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1130 24 ธ.ค. 2563 D32000064110072 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1129 24 ธ.ค. 2563 F11070064820046 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1128 24 ธ.ค. 2563 F11070064820045 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าที่พักกรรมการ - 700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1127 24 ธ.ค. 2563 F11070064820044 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าพาหนะ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1126 24 ธ.ค. 2563 F11070064820043 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 110,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1125 24 ธ.ค. 2563 F11070064820042 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1124 24 ธ.ค. 2563 F35000064520007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ธัชชฎดา ค่าจ้างตอบแทนกรรมการ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1123 24 ธ.ค. 2563 F11040064820093 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้เา ค่าพาหนะ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1122 24 ธ.ค. 2563 D14000064110001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจัดซื้อกระดาษ - 5,499.80 - ผ่านการตรวจสอบ
1121 24 ธ.ค. 2563 D14000064110002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจัดซื้อวัสดุ 15,186.51 - - ผ่านการตรวจสอบ
1120 24 ธ.ค. 2563 F11050064570029 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1119 24 ธ.ค. 2563 F11050064570032 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1118 24 ธ.ค. 2563 F11040064820092 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 35,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1117 24 ธ.ค. 2563 F11040064820094 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0296 24 ธ.ค. 2563 F0000064550048 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 385.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0295 24 ธ.ค. 2563 F0000064550049 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 465,486.74 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0294 24 ธ.ค. 2563 F0000064550062 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 1,406,797.70 - - ผ่านการตรวจสอบ
1116 23 ธ.ค. 2563 F11050064570034 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 340.00 ผ่านการตรวจสอบ
1115 23 ธ.ค. 2563 F11050064570033 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 79,660.00 ผ่านการตรวจสอบ
1114 23 ธ.ค. 2563 F14000064820012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1113 23 ธ.ค. 2563 F14000064820011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1112 23 ธ.ค. 2563 D14000064120008 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจัดซื้อดอกไม้ตั้งโต๊ะ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1111 23 ธ.ค. 2563 F11070064820039 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1110 23 ธ.ค. 2563 F11070064820038 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 9,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1109 23 ธ.ค. 2563 F16000064870013 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 33,500.00 ผ่านการตรวจสอบ