ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4007 5 ส.ค. 2563 F31000063560037 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4006 5 ส.ค. 2563 F31000063560041 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 6,540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4005 5 ส.ค. 2563 F31000063560042 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 4,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4004 5 ส.ค. 2563 F32000063560030 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 49,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4003 5 ส.ค. 2563 D31000063110095 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน 674,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4002 5 ส.ค. 2563 D51000063110044 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อระถางพร้อมดอกไม้ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4001 5 ส.ค. 2563 D34000063120020 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าซ่อมประตู 14,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1051 5 ส.ค. 2563 D11000063120336 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานแม่บ้าน - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1050 5 ส.ค. 2563 D11000063120334 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าบริการตรวจเช็คคู่สายโทรศัพท์ - 1,605.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1049 5 ส.ค. 2563 D11000063120333 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ - - 192,000.00 รอการตรวจสอบ
ส่ง1048 5 ส.ค. 2563 D11000063120332 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเอกสารโครงการอบรมอังกฤษ 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1047 5 ส.ค. 2563 D11000063110278 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานช่าง - 100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1046 5 ส.ค. 2563 D11000063110277 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานแม่บ้าน - 2,439.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1049 5 ส.ค. 2563 D11000063110275 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานแม่บ้าน - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1044 5 ส.ค. 2563 D11000063110274 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานแม่บ้าน - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1043 5 ส.ค. 2563 D11000063110273 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานช่าง - 1,003.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1042 5 ส.ค. 2563 D11000063110271 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานแม่บ้าน 2,570.40 - - แก้ไข
ส่ง1041 5 ส.ค. 2563 D11000063110269 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานแม่บ้าน - 1,862.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1040 5 ส.ค. 2563 D11000063110268 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุงานช่าง - 76.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1039 5 ส.ค. 2563 D11000063110266 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 14,989.63 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1038 5 ส.ค. 2563 D11000063110265 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ทิชากร ค่าซื้อกล่องพัสดุ - - 16,820.40 รอการตรวจสอบ
ส่ง1037 5 ส.ค. 2563 D11000063110262 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 22,615.52 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1036 5 ส.ค. 2563 D11000063110258 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 8,698.03 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1035 5 ส.ค. 2563 D11000063110272 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ทิชากร ค่าซื้อถุงเอกสาร - - 100,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
4000 4 ส.ค. 2563 F31000063820083 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กนกรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 74,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3999 4 ส.ค. 2563 F31000063820084 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าอาหารและอาหารว่าง 25,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3998 4 ส.ค. 2563 F31000063830016 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3997 4 ส.ค. 2563 D51000063110042 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อเข็ม 4,995.00 - - แก้ไข
3996 4 ส.ค. 2563 F11050063580003 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าธรรมเนียมสมาชิกวิสามัญ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3995 4 ส.ค. 2563 D15000063180004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - 5,480.00 - แก้ไข