ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4062 6 ส.ค. 2563 D32000063120091 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4061 6 ส.ค. 2563 D32000063120090 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 5,420.00 - - รอการตรวจสอบ
4060 6 ส.ค. 2563 F32000063820038 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 27,800.00 - - รอการตรวจสอบ
4059 6 ส.ค. 2563 F32000063870018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 8,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4058 6 ส.ค. 2563 f32000063820033 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 12,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4057 6 ส.ค. 2563 f32000063570014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.อนุวัฒน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800.00 - - รอการตรวจสอบ
4056 6 ส.ค. 2563 F32000063520043 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4055 6 ส.ค. 2563 F32000063820035 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 16,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4054 6 ส.ค. 2563 F32000063870019 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 3,600.00 - - รอการตรวจสอบ
4053 6 ส.ค. 2563 F34000063560049 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 58,380.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4052 6 ส.ค. 2563 F34000063560048 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 148,620.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4051 6 ส.ค. 2563 F34000063560047 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 65,330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4050 6 ส.ค. 2563 F33000063870047 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4049 6 ส.ค. 2563 F33000063870046 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4048 6 ส.ค. 2563 f33000063870045 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4047 6 ส.ค. 2563 F33000063870044 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4046 6 ส.ค. 2563 F33000063870043 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 14,000.00 - - แก้ไข
4045 6 ส.ค. 2563 F33000063870049 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - - 71,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
4044 6 ส.ค. 2563 F33000063520037 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4043 6 ส.ค. 2563 F33000063520036 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4042 6 ส.ค. 2563 F33000063520035 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ เงินสนับสนุนการเขียนผลงานฯ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4041 6 ส.ค. 2563 F33000063570019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนนักศึกษา 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4040 6 ส.ค. 2563 D33000063110170 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 1,390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4039 5 ส.ค. 2563 F11040063820398 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4038 5 ส.ค. 2563 F11040063820399 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4037 5 ส.ค. 2563 F11040063520158 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4036 5 ส.ค. 2563 F11040063520159 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4035 5 ส.ค. 2563 F11040063520153 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4034 5 ส.ค. 2563 F11040063520154 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4033 5 ส.ค. 2563 F72000063520005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายธงชัย ค่าเบี้ยประชุม - 15,450.00 - แก้ไข