ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0307 5 ม.ค. 2564 D11000064120102 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,437.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0306 5 ม.ค. 2564 D11000064110092 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - 375.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0305 5 ม.ค. 2564 D11000064110093 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - 105.00 - แก้ไข
ส่ง0304 5 ม.ค. 2564 D11000064110095 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 290.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0303 5 ม.ค. 2564 D11000064110094 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 412.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0302 5 ม.ค. 2564 D11000064130011 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0301 5 ม.ค. 2564 D11000064120072 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ 450,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1188 5 ม.ค. 2564 F31000064520024 คณะวิทยาศาสตร์ นงส.ปนัดดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 11,895.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0300 5 ม.ค. 2564 F11020164580040 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมการทำรายการ ผ่านเครื่องรูดบัตร - 10,688.41 - ผ่านการตรวจสอบ
1184 4 ม.ค. 2564 D34000064110036 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 2,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1183 4 ม.ค. 2564 D34000064110012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 12,575.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1182 4 ม.ค. 2564 D34000064110040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.พรสิริ ค่าวัสดุฝึก - 7,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1180 4 ม.ค. 2564 D34000064110042 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 49,152.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1179 4 ม.ค. 2564 D34000064110035 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าวัสดุฝึก - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1178 4 ม.ค. 2564 D34000064110046 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าวัสดุฝึก - 98,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1176 4 ม.ค. 2564 D31000064110046 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าวัสดุสำนักงาน 43,656.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1177 4 ม.ค. 2564 D31000064110042 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าวัสดุฝึก - 163,103.31 - แก้ไข
1161 4 ม.ค. 2564 F15000064820014. สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 39,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1175 25 ธ.ค. 2563 D32000064110067 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,288.00 - แก้ไข
ส่ง0299 25 ธ.ค. 2563 F11020064520107 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 34,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0298 25 ธ.ค. 2563 F0000064550051 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0297 25 ธ.ค. 2563 F0000064550050 กองนโยบายและแผน น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 164.06 - - ผ่านการตรวจสอบ
1174 25 ธ.ค. 2563 F51000064520025 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์ - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1173 25 ธ.ค. 2563 F11040064820095 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 89,950.00 - แก้ไข
1172 25 ธ.ค. 2563 D15000064110002 สำนักวิทยบริการ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อหมึก - 117,774.90 - ผ่านการตรวจสอบ
1171 25 ธ.ค. 2563 F34000064820009 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1170 25 ธ.ค. 2563 F34000064820008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าเบี้ยประชุม - 15,100.00 - แก้ไข
1169 25 ธ.ค. 2563 F34000064520007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1168 25 ธ.ค. 2563 F33000064870019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 140,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1167 25 ธ.ค. 2563 F33000064870016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าที่พัก - - 7,000.00 ผ่านการตรวจสอบ