ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

4087 7 ส.ค. 2563 f61000063550023 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า 48,203.05 - - รอการตรวจสอบ
4086 7 ส.ค. 2563 f61000063520015 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - รอการตรวจสอบ
4085 7 ส.ค. 2563 F61000063530085 ศูนย์-ชัยนาท นายสันติ คชจ.เดินทางไปราชการ - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4084 7 ส.ค. 2563 F61000063530086 ศูนย์-ชัยนาท นายสันติ คชจ.เดินทางไปราชการ - 2,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4083 7 ส.ค. 2563 F61000063530087 ศูนย์-ชัยนาท นายสันติ คชจ.เดินทางไปราชการ - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4082 7 ส.ค. 2563 F61000063530089 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 240.00 - รอการตรวจสอบ
4081 7 ส.ค. 2563 F61000063530088 ศูนย์-ชัยนาท นายสันติ คชจ.เดินทางไปราชการ - 900.00 - รอการตรวจสอบ
4080 7 ส.ค. 2563 f61000063530090 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.กานต์พิชญ์ศล คชจ.เดินทางไปราชการ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4079 7 ส.ค. 2563 F61000063560045 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4078 7 ส.ค. 2563 D31000063110094 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าซื้อครุภัณฑ์ไมโครทิชซิ่ง 956,580.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
4077 7 ส.ค. 2563 D33000063110171 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 2,135.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4076 7 ส.ค. 2563 D33000063110173 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 1,999.83 - - ผ่านการตรวจสอบ
4075 7 ส.ค. 2563 D33000063110172 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 1,999.83 - - ผ่านการตรวจสอบ
4073 6 ส.ค. 2563 F51000063820030 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.นิศรินทร์ ค่ารางวัล 14,800.00 - - รอการตรวจสอบ
4072 6 ส.ค. 2563 F51000063820029 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.นิศรินทร์ ค่าตอบแทนตอบกรรมการตัดสิน 6,000.00 - - แก้ไข
4071 6 ส.ค. 2563 F51000063520110 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4070 6 ส.ค. 2563 f51000063520111 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนแพทย์จีน - 100,000.00 - รอการตรวจสอบ
4069 6 ส.ค. 2563 F11040063820401 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4068 6 ส.ค. 2563 F11040063820400 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 3,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1063 6 ส.ค. 2563 d11000063110207 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนา 1,165,230.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1062 6 ส.ค. 2563 D11000063110280 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1061 6 ส.ค. 2563 D11000063120337 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าบริการซัก อบ รีด - 17,383.22 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1060 6 ส.ค. 2563 D11000063110267 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 5,170.24 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1059 6 ส.ค. 2563 D11000063120338 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าบริการซัก อบ รีด - 11,235.00 - แก้ไข
ส่ง1058 6 ส.ค. 2563 D11000063110279 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าซื้ออุปกรณ์ทำแผงกั้น - - 4,996.90 ผ่านการตรวจสอบ
4067 6 ส.ค. 2563 D32000063110165 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าซื้อวัสดุ - 7,103.73 - ผ่านการตรวจสอบ
4066 6 ส.ค. 2563 โ11010163520008 กองกลาง นางจุฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4065 6 ส.ค. 2563 F32000063120084 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าซื้อวัสดุ - 4,608.00 - ผ่านการตรวจสอบ
4064 6 ส.ค. 2563 D32000063120089 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 2,292.00 - - รอการตรวจสอบ
4063 6 ส.ค. 2563 D32000063120086 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าป้ายไวนิล 400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ