ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0327 12 ม.ค. 2564 F0000064550057 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0326 12 ม.ค. 2564 F0000064550058 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0325 12 ม.ค. 2564 F0000064550055 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 5,000.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0324 12 ม.ค. 2564 F0000064550056 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 483.91 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0323 12 ม.ค. 2564 F0000064550061 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 26,540.01 - - รอการตรวจสอบ
1200 12 ม.ค. 2564 F11040064520011 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - รอการตรวจสอบ
1199 12 ม.ค. 2564 F11040064820098 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 21,575.00 - รอการตรวจสอบ
1198 12 ม.ค. 2564 F11040064820096 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 11,050.00 - รอการตรวจสอบ
1197 11 ม.ค. 2564 F71010064520018 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าเงินประกันสังคม - 2,885.00 - รอการตรวจสอบ
1196 11 ม.ค. 2564 F71010064510005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างชั่วคราว - 115,260.00 - รอการตรวจสอบ
1195 11 ม.ค. 2564 F71010064520009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราถรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - รอการตรวจสอบ
1194 11 ม.ค. 2564 D31000064120005 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ 410,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0322 11 ม.ค. 2564 F0000064550052 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0321 11 ม.ค. 2564 F0000064550054 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 965.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0320 11 ม.ค. 2564 F00000645500453 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 404.46 - - ผ่านการตรวจสอบ
1193 11 ม.ค. 2564 F11010164820006 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - แก้ไข
ส่ง0319 7 ม.ค. 2564 D11000064120090 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างรักษาความสะอาด - 1,005,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1192 7 ม.ค. 2564 D51000064110014 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,140.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1187 4 ม.ค. 2564 D31000064110025 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทรัตน์ ค่าวัสดุฝึก - 5,568.00 - แก้ไข
ส่ง0318 5 ม.ค. 2564 D11000064120098 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร - 73,765.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0317 5 ม.ค. 2564 D11000064120099 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 46,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0316 5 ม.ค. 2564 D11000064110087 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงาน - 24,363.90 - แก้ไข
ส่ง0315 5 ม.ค. 2564 D11000064130014 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0314 5 ม.ค. 2564 D11000064110088 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,095.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่งว0313 5 ม.ค. 2564 D11000064110089 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกปริ๊นซ์ - 4,943.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0312 5 ม.ค. 2564 D11000064110070 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 2,460.04 - แก้ไข
ส่ง0311 5 ม.ค. 2564 D11000064120079 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0310 5 ม.ค. 2564 D11000064130013 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0308 5 ม.ค. 2564 D11000064130012 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0309 5 ม.ค. 2564 D11000064120100 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแวมหลังคาภายใน 328,452.00 - - ผ่านการตรวจสอบ