ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3759 22 ก.ค. 2563 F16000063550004 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าไปรษณีย์ - 2,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3758 22 ก.ค. 2563 D16000063110009 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,745.90 - แก้ไข
3757 22 ก.ค. 2563 F51000063520103 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าเบี้ยประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3756 22 ก.ค. 2563 F51000063520099 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ - 5,250.00 - แก้ไข
3755 22 ก.ค. 2563 F51000063520098 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนตามวุฒิ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3754 22 ก.ค. 2563 F51000063520102 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าอาหารว่าง 810.00 - - แก้ไข
3753 22 ก.ค. 2563 F51000063820027 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3752 22 ก.ค. 2563 F11030063520012 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3751 21 ก.ค. 2563 F51000063520101 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 72,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3750 21 ก.ค. 2563 F51000063820026 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3749 21 ก.ค. 2563 F15000063520009 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3748 21 ก.ค. 2563 F15000063550008 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าโทรศัพท์ - 132.68 - ผ่านการตรวจสอบ
3747 21 ก.ค. 2563 F40000063520034 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3746 21 ก.ค. 2563 F14000063550013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดส่งไปรษณีย์ - 37.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0998 21 ก.ค. 2563 D11000063120308 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - 795,988.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0997 21 ก.ค. 2563 D11000063110254 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหนังสืิอ - 389,694.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0996 21 ก.ค. 2563 D11000063120319 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3745 21 ก.ค. 2563 F11050063520027 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3744 21 ก.ค. 2563 F11050063520026 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3743 21 ก.ค. 2563 F11050063520025 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3742 21 ก.ค. 2563 D32000063120082 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,461.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3741 21 ก.ค. 2563 D33000063120048 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3740 21 ก.ค. 2563 D33000063120047 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3739 21 ก.ค. 2563 D33000063110155 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3738 21 ก.ค. 2563 D31000063110085 คณะวิทยาศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,218.67 - ผ่านการตรวจสอบ
3737 21 ก.ค. 2563 D31000063110089 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,752.37 - ผ่านการตรวจสอบ
3736 21 ก.ค. 2563 D31000063110056 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 36,572.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3484 8 ก.ค. 2563 F16000063530002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหารเย็นและที่พัก 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3735 21 ก.ค. 2563 D34000063110072 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3734 21 ก.ค. 2563 D16000063110008 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,844.96 - - ผ่านการตรวจสอบ