ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0910 8 ธ.ค. 2563 D32000064110004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0909 8 ธ.ค. 2563 D32000064110006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,184.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0908 8 ธ.ค. 2563 D31000064110039 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 67,771.66 - ผ่านการตรวจสอบ
0907 8 ธ.ค. 2563 D31000064110031 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 4,986.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0906 8 ธ.ค. 2563 D31000064110043 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุชานันท์ ค่าจัดซ์้อวัสดุฝึก - 12,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0905 8 ธ.ค. 2563 D31000064110041 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ไตรทศ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 28,987.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0904 8 ธ.ค. 2563 D31000064110036 คณะวิทยาศาสตร์ นายนราธิป ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 9,983.10 - ผ่านการตรวจสอบ
0903 8 ธ.ค. 2563 F34000064570002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ทุนศึกษาต่อ - - 1,193,808.00 ผ่านการตรวจสอบ
0902 8 ธ.ค. 2563 D16000064120003 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างจัดซุ้มถ่ายภาพ - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0901 8 ธ.ค. 2563 D16000064130001 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าเช่าหอประชุม - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0900 8 ธ.ค. 2563 D16000064110001 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - - 7,169.00 ผ่านการตรวจสอบ
0899 8 ธ.ค. 2563 F34000064520005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายภัคธร ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0898 8 ธ.ค. 2563 F34000064520006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายภัคธร ค่าอาหารกลางวัน - 3,700.00 - แก้ไข
0897 8 ธ.ค. 2563 F34000064820007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 8,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0896 8 ธ.ค. 2563 F34000064820006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายเอกพล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,000.00 - แก้ไข
0895 8 ธ.ค. 2563 F34000064820005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.วาสนา ค่าทดสอบภาษาอังกฤษ 247,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0894 8 ธ.ค. 2563 F34000064820004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.ศุทธินี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0893 8 ธ.ค. 2563 F34000064820003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.วาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร 270,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0892 8 ธ.ค. 2563 F34000064820002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.ศุทธินี ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0891 8 ธ.ค. 2563 F34000064820001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายเอกพล ค่าตอบแทนวิทยากร - 2,500.00 - แก้ไข
ส่ง0221 8 ธ.ค. 2563 F00000064550040 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0220 8 ธ.ค. 2563 F11020064520073 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0219 8 ธ.ค. 2563 F11020064520074 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0218 8 ธ.ค. 2563 F11020064520075 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0217 8 ธ.ค. 2563 F11020064520076 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0890 8 ธ.ค. 2563 D33000064120012 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 14,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0889 8 ธ.ค. 2563 D33000064110049 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 17,280.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0888 8 ธ.ค. 2563 D33000064110063 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0887 8 ธ.ค. 2563 D33000064120011 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซ่อมแซมหลังคาทางเดิน - 49,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0886 8 ธ.ค. 2563 D33000064110074 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,696.00 - ผ่านการตรวจสอบ