ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3708 20 ก.ค. 2563 F33080063550008 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชันนทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3707 20 ก.ค. 2563 D33000063110156 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้้อวัสดุ - 53,110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3706 20 ก.ค. 2563 D33000063110153 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3705 20 ก.ค. 2563 D33000063120046 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 15,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
3704 20 ก.ค. 2563 D33000063110158 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3703 20 ก.ค. 2563 D33000063110157 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3701 20 ก.ค. 2563 F33000063870037 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3700 20 ก.ค. 2563 F33000063870038 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3699 20 ก.ค. 2563 F33000063870039 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3698 20 ก.ค. 2563 F33000063870040 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 20,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3697 20 ก.ค. 2563 F33000063870036 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3696 20 ก.ค. 2563 F33000063520027 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3695 20 ก.ค. 2563 D51000063110038 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อโต๊ะ - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3694 20 ก.ค. 2563 F11010363870001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฤทัย ค่าเงินรางวัล 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3693 20 ก.ค. 2563 F16000063520012 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าพาหนะบุคคลภายนอก 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3692 20 ก.ค. 2563 D16000063130005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 11,660.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3691 20 ก.ค. 2563 F16000063520011 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหารและอาหารว่าง 14,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3690 20 ก.ค. 2563 F11020563570009 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0991 20 ก.ค. 2563 F11020063520181 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้คุมงาน - 8,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0990 20 ก.ค. 2563 F11020063520182 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 9,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0989 20 ก.ค. 2563 D11000063170015 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศฯ์ 3,235,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0988 20 ก.ค. 2563 D11000063120314 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3689 20 ก.ค. 2563 D31000063110076 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 38,520.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3688 20 ก.ค. 2563 F11050063520023 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ศศิวิมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0987 20 ก.ค. 2563 D11000063120315 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษากล้องวงจร - 18,190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0986 20 ก.ค. 2563 D11000063110235 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 109,247.54 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0985 20 ก.ค. 2563 D11000063110250 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 6,494.90 - แก้ไข
ส่ง0984 20 ก.ค. 2563 F11020063520180 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านราชการ 10,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3687 17 ก.ค. 2563 F11040063820379 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 54,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0983 17 ก.ค. 2563 D11000063110247 กองพัฒนานักศึกษา นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด - - 34,947.50 ผ่านการตรวจสอบ