ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0860 7 ธ.ค. 2563 F32000064820008 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0859 7 ธ.ค. 2563 F32000064820009 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา ค่าอาหารว่าง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0858 7 ธ.ค. 2563 F32000064520014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าเบี้ยประชุม - 6,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0857 7 ธ.ค. 2563 F32000064520012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศิริเกศ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 4,908.00 - แก้ไข
0856 7 ธ.ค. 2563 D32000064110058 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0855 7 ธ.ค. 2563 D32000064110034 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 4,159.09 - ผ่านการตรวจสอบ
0854 7 ธ.ค. 2563 D32000064110040 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 2,489.89 - ผ่านการตรวจสอบ
0853 7 ธ.ค. 2563 F31000064560023 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 13,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0852 7 ธ.ค. 2563 F31000064820010 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าพิธีการทางศาสนา - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0851 7 ธ.ค. 2563 F31000064820009 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 10,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0850 7 ธ.ค. 2563 F31000064520018 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0849 7 ธ.ค. 2563 D33000064110072 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 2,592.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0848 7 ธ.ค. 2563 D33000064110071 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,752.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0847 7 ธ.ค. 2563 D33000064110070 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 9,792.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0846 7 ธ.ค. 2563 D33000064110068 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 8,064.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0845 7 ธ.ค. 2563 D33000064110078 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 13,056.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0844 7 ธ.ค. 2563 D33000064110076 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 11,776.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0843 7 ธ.ค. 2563 D33000064110034 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 17,152.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0842 7 ธ.ค. 2563 F16000064570029 สถาบันวิจัยและพัฒนา นางวิมพ์วิภา ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0841 4 ธ.ค. 2563 D32000064120025 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,602.00 - แก้ไข
0840 4 ธ.ค. 2563 D32000064110059 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 768.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0839 4 ธ.ค. 2563 D32000064110044 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,131.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0838 4 ธ.ค. 2563 D32000064110048 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,060.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0837 4 ธ.ค. 2563 D32000064110047 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,263.50 - ผ่านการตรวจสอบ
0836 4 ธ.ค. 2563 D32000064110051 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 952.30 - ผ่านการตรวจสอบ
0835 4 ธ.ค. 2563 D32000064110053 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,726.98 - แก้ไข
0834 4 ธ.ค. 2563 D32000064110052 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0833 4 ธ.ค. 2563 D32000064110045 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,019.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0832 4 ธ.ค. 2563 F32000064550005 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0831 4 ธ.ค. 2563 D32000064120028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำใบประกาศ - - 1,000.00 ผ่านการตรวจสอบ