ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0805 3 ธ.ค. 2563 F31000064560020 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0804 3 ธ.ค. 2563 F31000064560019 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0204 3 ธ.ค. 2563 D11000064120070 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำความสะอาด 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0803 3 ธ.ค. 2563 F73000064520006 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0802 3 ธ.ค. 2563 F73000064520005 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0801 3 ธ.ค. 2563 D61000064110005 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 860.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0800 3 ธ.ค. 2563 D61000064120001 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำป้ายบอกทาง - - 21,628.90 ผ่านการตรวจสอบ
0799 3 ธ.ค. 2563 D610000064110006 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 8,240.01 ผ่านการตรวจสอบ
0798 3 ธ.ค. 2563 D61000064110007 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0797 3 ธ.ค. 2563 D61000064180004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปีแอมป์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0796 3 ธ.ค. 2563 D61000064130002 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต - 74,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0795 3 ธ.ค. 2563 D61000064130003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 1,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0794 3 ธ.ค. 2563 D61000064110004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0203 3 ธ.ค. 2563 F00000064550037 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 58,848.03 - - ผ่านการตรวจสอบ
0793 3 ธ.ค. 2563 F11050064820017 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0792 3 ธ.ค. 2563 F11050064520011 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์ - 14,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0791 3 ธ.ค. 2563 D32000064120020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา - 4,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0790 3 ธ.ค. 2563 D32000064110057 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,608.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0789 3 ธ.ค. 2563 D32000064110007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0788 3 ธ.ค. 2563 F32000064520009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุทธิภา ค่าอาหารว่าง - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0787 3 ธ.ค. 2563 F32000064820007 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ชลธิชา ค่าอาหารว่าง - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0786 3 ธ.ค. 2563 D32000064110066 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าเจลแอลกอฮอล์ 300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0785 3 ธ.ค. 2563 D32000064110063 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าวัสดุซ่อมแซมสถานที่ - 1,130.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0784 3 ธ.ค. 2563 D32000064120027 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ - - 700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0783 3 ธ.ค. 2563 F32000064820006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตอบแทนวิทยากร - - 9,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0782 3 ธ.ค. 2563 F32000064820005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0781 3 ธ.ค. 2563 F31000064520016 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0780 3 ธ.ค. 2563 F31000064820008 คณะวิทยาศาสตร์ นางมลฤดี ค่าเบี้ยประชุม - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0779 3 ธ.ค. 2563 F33000064560022 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 239,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0778 3 ธ.ค. 2563 F33000064560021 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 138,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ