ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3668 17 ก.ค. 2563 D31000063110086 คณะวิทยาศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 1,919.58 - ผ่านการตรวจสอบ
3667 17 ก.ค. 2563 D31000063110087 คณะวิทยาศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,118.15 - ผ่านการตรวจสอบ
3666 17 ก.ค. 2563 D31000063110088 คณะวิทยาศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 958.72 - ผ่านการตรวจสอบ
3665 17 ก.ค. 2563 D31000063110084 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 2,942.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3664 17 ก.ค. 2563 F11040063520147 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 930.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3663 17 ก.ค. 2563 F11040063520146 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 13,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3662 17 ก.ค. 2563 F11040063820378 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3661 17 ก.ค. 2563 D33000063120045 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3660 17 ก.ค. 2563 D33000063110151 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,984.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0970 16 ก.ค. 2563 F11020063520162 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0969 16 ก.ค. 2563 F11020063520174 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0968 16 ก.ค. 2563 F11020063520175 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0967 16 ก.ค. 2563 F11020063520176 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0966 16 ก.ค. 2563 F11020063520177 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3659 16 ก.ค. 2563 F710100635110013 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 135,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3658 16 ก.ค. 2563 F71010063520027 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - 5,982.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3657 16 ก.ค. 2563 F71010063520028 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3656 16 ก.ค. 2563 F71010063550027 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 1,370.05 - ผ่านการตรวจสอบ
3655 16 ก.ค. 2563 D51000063110024 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 15,454.22 - - ผ่านการตรวจสอบ
3654 16 ก.ค. 2563 F31000063820074 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 93,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3653 16 ก.ค. 2563 F31000063820073 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 366,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3652 16 ก.ค. 2563 F31000063820072 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร - - 25,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
3651 16 ก.ค. 2563 F31000063820071 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 39,060.00 ผ่านการตรวจสอบ
3650 16 ก.ค. 2563 F31000063520087 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 19,530.00 ผ่านการตรวจสอบ
3649 16 ก.ค. 2563 F31000063520088 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธันชนก ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3648 16 ก.ค. 2563 F31000063830013 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าที่พัก - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3647 16 ก.ค. 2563 F31000063520080 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.นภาพันธ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3646 16 ก.ค. 2563 F31000063520081 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.นภาพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3645 16 ก.ค. 2563 D13000063120012 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 6,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3644 16 ก.ค. 2563 D13000063110042 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,507.00 - ผ่านการตรวจสอบ