ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3643 16 ก.ค. 2563 D13000063110044 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 32,513.02 - ผ่านการตรวจสอบ
3642 16 ก.ค. 2563 F34000063520051 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายศรัณยพงศ์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3641 16 ก.ค. 2563 F34000063520052 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.จิรภา ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3640 16 ก.ค. 2563 F11040063820352 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3639 16 ก.ค. 2563 F11040063820372 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3638 16 ก.ค. 2563 F11040063820377 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3637 16 ก.ค. 2563 F11040063820376 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3636 16 ก.ค. 2563 F11040063820370 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3635 16 ก.ค. 2563 F12000063520001 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตม์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3634 16 ก.ค. 2563 F11040063820373 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 31,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3633 16 ก.ค. 2563 F11040063820375 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3632 16 ก.ค. 2563 F11040063820374 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0965 16 ก.ค. 2563 F11020063820017 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 13,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3631 15 ก.ค. 2563 F11040063820369 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3630 15 ก.ค. 2563 F11040063820371 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3629 15 ก.ค. 2563 F11030063820009 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3628 15 ก.ค. 2563 F11050063570051 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3627 15 ก.ค. 2563 F11050063570063 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3626 15 ก.ค. 2563 F11050063570045 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3625 15 ก.ค. 2563 F33000063570010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3624 15 ก.ค. 2563 F33000063870034 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 43,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3623 15 ก.ค. 2563 F33000063870035 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 19,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3622 15 ก.ค. 2563 D33000063120044 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด - 1,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3621 15 ก.ค. 2563 F11040063820368 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3620 15 ก.ค. 2563 F40000063520033 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3619 15 ก.ค. 2563 F40000063520032 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 45,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3618 15 ก.ค. 2563 D74000063120003 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างตรวจบัญชี - - 10,000.00 แก้ไข
3617 15 ก.ค. 2563 F74000063570020 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3616 15 ก.ค. 2563 F74000063570019 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3615 15 ก.ค. 2563 F74000063510010 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ