ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0777 3 ธ.ค. 2563 F33000064560020 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0776 3 ธ.ค. 2563 F33000064560019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 12,870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0775 3 ธ.ค. 2563 F33000064560018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 160,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0774 3 ธ.ค. 2563 D33000064110061 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 5,472.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0773 3 ธ.ค. 2563 D33000064110047 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 13,824.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0772 3 ธ.ค. 2563 D33000064110046 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 10,272.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0771 3 ธ.ค. 2563 D33000064110043 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 22,656.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0770 3 ธ.ค. 2563 D33000064110038 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 16,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0769 3 ธ.ค. 2563 D33000064110028 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0768 3 ธ.ค. 2563 D33000064110016 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 6,816.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0767 3 ธ.ค. 2563 D33000064110067 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 7,104.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0766 3 ธ.ค. 2563 D33000064110044 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 39,808.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0765 3 ธ.ค. 2563 D33000064110066 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 6,912.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0764 3 ธ.ค. 2563 F33080064550002 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0763 2 ธ.ค. 2563 F51000064520018 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักแพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0762 2 ธ.ค. 2563 F51000064520019 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนตามวุฒิ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0761 2 ธ.ค. 2563 F51000064520020 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา เงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0760 2 ธ.ค. 2563 D34000064110044 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 59,808.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0759 2 ธ.ค. 2563 D34000064110026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.ภิรมย์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 9,615.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0758 2 ธ.ค. 2563 F11040064820079 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0757 2 ธ.ค. 2563 F11040064820078 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0756 2 ธ.ค. 2563 D40000064120002 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเรียน - 975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0755 2 ธ.ค. 2563 F11040064820077 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0754 2 ธ.ค. 2563 F11040064820076 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0753 2 ธ.ค. 2563 D33000064110065 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 3,936.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0752 2 ธ.ค. 2563 D33000064110058 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 5,088.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0751 2 ธ.ค. 2563 D33000064110054 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 4,704.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0750 2 ธ.ค. 2563 D33000064110053 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 4,512.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0749 2 ธ.ค. 2563 D33000064110045 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 7,872.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0748 2 ธ.ค. 2563 D33000064110042 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 10,656.00 - ผ่านการตรวจสอบ