ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0982 17 ก.ค. 2563 D11000063110249 กองพัฒนานักศึกษา นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ - - 25,145.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0981 17 ก.ค. 2563 D11000063110251 สำนักงานตรวจสอบภายใน นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 3,043.08 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0980 17 ก.ค. 2563 D11000063120273 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมฝ้าเพดาน - 49,716.48 - ผ่านการตรวจสอบ
3686 17 ก.ค. 2563 D31000063120047 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ 9,095.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3685 17 ก.ค. 2563 D31000063110090 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3,695.78 - - ผ่านการตรวจสอบ
3684 17 ก.ค. 2563 D31000063110097 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,070.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3683 17 ก.ค. 2563 D31000063110063 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 81,320.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3682 17 ก.ค. 2563 D31000063110062 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 54,313.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
3681 17 ก.ค. 2563 D32000063110163 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3680 17 ก.ค. 2563 F32000063820032 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ทิพย์อนงค์ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม - 4,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3679 17 ก.ค. 2563 F32000063570013 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าอาหารว่าง 820.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3677 17 ก.ค. 2563 D32000063120081 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดทำตรายาง - 321.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3676 17 ก.ค. 2563 F32000063870011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศรินทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3675 17 ก.ค. 2563 F32000063870012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศรินทร์ ค่าอาหารว่าง 1,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3678 17 ก.ค. 2563 D32000063120079 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสาร 504.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3674 17 ก.ค. 2563 F32000063820031 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 7,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
3673 17 ก.ค. 2563 F11050063520020 กองพัฒนานักศึกษา นายอาณัติ ค่าอาหารว่าง - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3672 17 ก.ค. 2563 F11050063520021 กองพัฒนานักศึกษา นายอาณัติ ค่าอาหารว่าง - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0979 17 ก.ค. 2563 F00000063550188 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,068.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0978 17 ก.ค. 2563 D11000063120310 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0977 17 ก.ค. 2563 D11000063120313 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายทำคลิปวีดิโอนักศึกษาใหม่ - - 39,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0976 17 ก.ค. 2563 D11000063120305 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำคลิปวีดีโอปฐมนิเทศน์ - - 25,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0975 17 ก.ค. 2563 D11000063120312 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,033.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0974 17 ก.ค. 2563 D11000063130071 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0973 17 ก.ค. 2563 D11000063110240 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0972 17 ก.ค. 2563 D11000063120311 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0971 17 ก.ค. 2563 D11000063120307 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ - 50,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3671 17 ก.ค. 2563 D31000063110111 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,049.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
3670 17 ก.ค. 2563 D31000063110105 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 767.19 - ผ่านการตรวจสอบ
3669 17 ก.ค. 2563 D31000063110109 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 575.66 - ผ่านการตรวจสอบ