ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0830 4 ธ.ค. 2563 D33000064110052 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,996.90 - ผ่านการตรวจสอบ
0829 4 ธ.ค. 2563 D33000064110077 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0828 4 ธ.ค. 2563 D33000064110062 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0209 4 ธ.ค. 2563 F11020064820004 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0208 4 ธ.ค. 2563 F11020064820003 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 13,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0827 4 ธ.ค. 2563 D33000064110073 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0826 4 ธ.ค. 2563 D33000064110051 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซ์้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร - 56,175.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0825 4 ธ.ค. 2563 D33000064110039 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 10,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0824 4 ธ.ค. 2563 D33000064110060 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 5,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0823 4 ธ.ค. 2563 D33000064110059 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 5,088.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0822 4 ธ.ค. 2563 D33000064110022 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 9,216.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0821 4 ธ.ค. 2563 D33000064110035 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 114,464.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0207 4 ธ.ค. 2563 F11020064520068 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนประธาน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0206 4 ธ.ค. 2563 F00000064550039 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 802.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0205 4 ธ.ค. 2563 F00000064550038 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 961.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
0820 3 ธ.ค. 2563 D61000064180005 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างเปลี่ยนยางรถ - 2,182.80 - ผ่านการตรวจสอบ
0819 3 ธ.ค. 2563 D16000064110008 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 34,295.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0818 3 ธ.ค. 2563 F12000064820001 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตม์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0817 3 ธ.ค. 2563 D31000064110037 คณะวิทยาศาสตร์ นายนราทิป ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,253.98 - ผ่านการตรวจสอบ
0816 3 ธ.ค. 2563 D31000064110044 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ติณกร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0815 3 ธ.ค. 2563 D31000064110038 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เพลินพิศ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 32,057.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0814 3 ธ.ค. 2563 D31000064110027 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 34,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0813 3 ธ.ค. 2563 D31000064120002 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างทำสนามแข่ง - - 17,248.40 ผ่านการตรวจสอบ
0812 3 ธ.ค. 2563 D31000064120007 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างกรรมการตัดสิน - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0811 3 ธ.ค. 2563 D31000064120006 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างกรรมการตัดสิน - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0810 3 ธ.ค. 2563 D31000064110017 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 5,484.82 - ผ่านการตรวจสอบ
0809 3 ธ.ค. 2563 D31000064110040 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดรไตรทศ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0808 3 ธ.ค. 2563 D31000064110032 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0807 3 ธ.ค. 2563 F31000064560022 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0806 3 ธ.ค. 2563 F31000064560021 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 96,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ