ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0885 8 ธ.ค. 2563 D33000064110057 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,992.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0884 8 ธ.ค. 2563 D33000064110050 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 62,496.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0883 8 ธ.ค. 2563 D33000064110048 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0882 8 ธ.ค. 2563 D33000064110040 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,016.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0881 8 ธ.ค. 2563 D33000064110075 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 15,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
0880 8 ธ.ค. 2563 F40000064520010 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการสอบ - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0879 8 ธ.ค. 2563 F40000064520007 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการสอบ - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0878 8 ธ.ค. 2563 F11050064820018 กองพัฒนานักศึกษา นายเอกชัย ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจ - - 1,000.00 แก้ไข
0877 8 ธ.ค. 2563 F11050064520012 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0876 8 ธ.ค. 2563 D16000064120002 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างทำโล่รางวัล - - 130,112.00 ผ่านการตรวจสอบ
0875 8 ธ.ค. 2563 D51000064110009 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อรีโมทย์แอร์ - 640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0874 8 ธ.ค. 2563 F51000064520021 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,723.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0873 8 ธ.ค. 2563 F51000064550002 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าโทรศัพท์ - 129.10 - ผ่านการตรวจสอบ
0869 8 ธ.ค. 2563 F71010064550011 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 66,546.82 - ผ่านการตรวจสอบ
0870 8 ธ.ค. 2563 F71010064550010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 598.13 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0216 7 ธ.ค. 2563 D11000064110071 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อน้ำแร่ - 4,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0215 7 ธ.ค. 2563 D11000064120071 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อม dimmer&control - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0214 7 ธ.ค. 2563 D11000064110065 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,838.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0868 7 ธ.ค. 2563 D34000064110045 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อซอฟแวร์ 491,999.38 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0213 7 ธ.ค. 2563 D11000064120074 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 264.29 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0212 7 ธ.ค. 2563 D11000064120069 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำป้ายเวนิล 576.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0211 7 ธ.ค. 2563 D11000064110074 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด - 4,387.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0867 7 ธ.ค. 2563 F33000064550001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าโทรศัพท์ - 324.21 - ผ่านการตรวจสอบ
0866 7 ธ.ค. 2563 F33000064870012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0865 7 ธ.ค. 2563 F33000064870011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 22,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0864 7 ธ.ค. 2563 F33000064870010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0863 7 ธ.ค. 2563 F33000064870009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 23,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0210 7 ธ.ค. 2563 F11020064520072 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0862 7 ธ.ค. 2563 D34000064110037 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0861 7 ธ.ค. 2563 D34000064110011 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 27,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ