ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3733 21 ก.ค. 2563 F16000063570125 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3732 21 ก.ค. 2563 F16000063870046 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 33,500.00 แก้ไข
3731 21 ก.ค. 2563 F16000063870047 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
3730 21 ก.ค. 2563 F16000063520013 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,550.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3702 21 ก.ค. 2563 D33000063110152 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3729 21 ก.ค. 2563 F32000063570012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศรินทร์ ค่าอาหารว่าง 1,170.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3728 21 ก.ค. 2563 F32000063870014 คณะวิทยาการจัดการ นางวลัลกร ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3727 21 ก.ค. 2563 D32000063120083 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 510.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3726 21 ก.ค. 2563 F11050063520024 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3724 21 ก.ค. 2563 F31000063820076 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3725 21 ก.ค. 2563 F31000063820077 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3723 21 ก.ค. 2563 F31000063520091 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 150.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3722 21 ก.ค. 2563 F31000063520090 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0995 21 ก.ค. 2563 D11000063110223 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 4,526,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3721 21 ก.ค. 2563 F11040063820380 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3720 21 ก.ค. 2563 F11040063520148 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0994 21 ก.ค. 2563 D11000063170016 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงคณะมนุษย์ 2,071,040.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0993 21 ก.ค. 2563 D11000063110252 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 300.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0992 21 ก.ค. 2563 F0000063550181 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3719 20 ก.ค. 2563 F61000063820024 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการจ้างงาน 855,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3718 20 ก.ค. 2563 F61000063820025 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3717 20 ก.ค. 2563 F61000063550020 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 363.80 - ผ่านการตรวจสอบ
3716 20 ก.ค. 2563 F61000063560042 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3715 20 ก.ค. 2563 F61000063530081 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าน้ำมันและทางด่วน - 930.10 - ผ่านการตรวจสอบ
3714 20 ก.ค. 2563 F61000063530080 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3713 20 ก.ค. 2563 F31000063520065 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธงจุฑา ค่าพาหนะเดินทางไปนิเทศ - 11,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3712 20 ก.ค. 2563 F31000063520089 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 510.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3711 20 ก.ค. 2563 F31000063520086 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 12,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
3710 20 ก.ค. 2563 F31000063520085 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 186,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3709 20 ก.ค. 2563 F31000063520084 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 31,000.00 ผ่านการตรวจสอบ