ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3587 13 ก.ค. 2563 F71030063550013 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - 1,824.06 - ผ่านการตรวจสอบ
3586 13 ก.ค. 2563 D51000063130008 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3585 13 ก.ค. 2563 D51000063110032 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,658.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
3584 13 ก.ค. 2563 F31000063520079 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,080.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3583 13 ก.ค. 2563 D33000063110150 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 1,152.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3582 13 ก.ค. 2563 F33000063560038 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3581 13 ก.ค. 2563 F33000063560039 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 153,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3580 13 ก.ค. 2563 F33000063560037 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 23,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3579 13 ก.ค. 2563 D33000063120043 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 27,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3578 13 ก.ค. 2563 D33000063120042 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 38,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3577 13 ก.ค. 2563 D33000063110147 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 7,211.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
3576 13 ก.ค. 2563 D34000063120026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3575 13 ก.ค. 2563 D34000063120025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ - 1,605.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3574 13 ก.ค. 2563 F61000063560041 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0962 13 ก.ค. 2563 F0000063550187 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 73,703.77 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0961 13 ก.ค. 2563 F0000063550186 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 6,573.85 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0960 13 ก.ค. 2563 D11000063180021 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ - 9,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0959 13 ก.ค. 2563 D11000063130075 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0958 13 ก.ค. 2563 D11000063120271 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0957 13 ก.ค. 2563 D11000063120303 งานสิทธิประโยชน์ นายเชาวน์ ค่าจ้างพิมพ์สติกเกอร์ - 9,095.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3573 13 ก.ค. 2563 D16000063120007 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างพัฒนาระบบออนไลน์ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0956 13 ก.ค. 2563 D11000063130073 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0955 13 ก.ค. 2563 D11000063130072 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0954 13 ก.ค. 2563 D11000063120304 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ - 16,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0953 13 ก.ค. 2563 D11000063110241 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 25,217.76 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0952 13 ก.ค. 2563 D11000063110239 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 999.38 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0951 13 ก.ค. 2563 D11000063110238 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำสติกเกอร์ - 2,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0950 13 ก.ค. 2563 D11000063110237 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อครุภัณณฑ์ - 141,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0949 13 ก.ค. 2563 D11000063110236 โรงพยาบาลสัตว์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สัตว์ - 16,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0948 13 ก.ค. 2563 D11000063110245 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 11,087.10 - ผ่านการตรวจสอบ