ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0720 1 ธ.ค. 2563 D34000064110030 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.พรศิริ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0719 1 ธ.ค. 2563 D34000064110025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.พรศิริ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,185.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0718 1 ธ.ค. 2563 F15000064820014 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 7,500.00 - แก้ไข
0717 1 ธ.ค. 2563 F15000064820013 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 45,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0716 1 ธ.ค. 2563 F11040064520008 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0715 1 ธ.ค. 2563 F11040064520007 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0714 1 ธ.ค. 2563 F11040064820074 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0713 1 ธ.ค. 2563 F11040064820075 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0712 1 ธ.ค. 2563 D13000064110006 สำนักวิทยบริการ นายจิรวุฒิ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,130.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0711 1 ธ.ค. 2563 D13000064110007 สำนักวิทยบริการ นายจิรวุฒิ ค่าจัดซื้อนิตยสารและวารสาร - 1,955.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0710 1 ธ.ค. 2563 D13000064110005 สำนักวิทยบริการ นายจิรวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 87,975.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
0709 1 ธ.ค. 2563 F14000064820004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.ณัฐนันท์ ค่าภัตตาหารถวายพระ - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0708 1 ธ.ค. 2563 F14000064520003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าอาหารและอาหารว่าง 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0707 1 ธ.ค. 2563 F14000064820002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.ณัฐนันท์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0706 1 ธ.ค. 2563 F14000064820001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.ณัฐนันท์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 14,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0705 1 ธ.ค. 2563 F14000064820005 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.ณัฐนันท์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0704 1 ธ.ค. 2563 F14000064820003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.ณัฐนันท์ ค่าพิธีการทางศาสนา - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0703 1 ธ.ค. 2563 F14000064520002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0702 1 ธ.ค. 2563 F11040064820073 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0701 1 ธ.ค. 2563 F11040064820072 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0700 1 ธ.ค. 2563 F11040064820071 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0699 1 ธ.ค. 2563 F11040064820070 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0698 1 ธ.ค. 2563 F11040064820069 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0697 1 ธ.ค. 2563 F11040064820068 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 13,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0696 1 ธ.ค. 2563 D31000064120004 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างทำโล่รางวัล - - 2,570.00 ผ่านการตรวจสอบ
0695 1 ธ.ค. 2563 D31000064120008 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 7,998.25 ผ่านการตรวจสอบ
0694 1 ธ.ค. 2563 D31000064110006 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ - 328,383.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0693 1 ธ.ค. 2563 F32000064570002 คณะวิทยาการจัดการ นางสุมนา ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0692 1 ธ.ค. 2563 F32000064570001 คณะวิทยาการจัดการ นางสุมนา ค่าอาหารว่าง 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0691 1 ธ.ค. 2563 F32000064520010 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ