ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3546 13 ก.ค. 2563 F11010163820019 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3545 13 ก.ค. 2563 D15000063110005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 11,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3544 13 ก.ค. 2563 D15000063110004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 42,718.68 - - ผ่านการตรวจสอบ
3543 13 ก.ค. 2563 D15000063110003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ 76,772.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
3542 13 ก.ค. 2563 D15000063110002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุ 99,991.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
3541 13 ก.ค. 2563 F11050063520022 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ปราณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 510.00 ผ่านการตรวจสอบ
3520 10 ก.ค. 2563 F16000063570121 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ดร.สุรชาติ - 42,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3536 10 ก.ค. 2563 F32000063520037 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 14,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3540 10 ก.ค. 2563 F31000063520078 คณะวิทยาศาสตร์ นายณัฐพล ค่าการตีพิมพ์ 9,621.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3539 10 ก.ค. 2563 F31000063520082 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.แววตา ค่าอาหารและอาหารว่าง 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3538 10 ก.ค. 2563 F31000063520077 คณะวิทยาศาสตร์ นายนราธิป ค่าการตีพิมพ์ 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3537 10 ก.ค. 2563 F33000063520028 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ เงินสนับสนุนการเขียนผลงาน - 50,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3535 10 ก.ค. 2563 D32000063110140 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28,575.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3534 10 ก.ค. 2563 F11030063820008 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3527 10 ก.ค. 2563 D330000630149 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุห้องน้ำ - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0942 10 ก.ค. 2563 D11000063170013 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงลาน 8,919,890.74 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0941 10 ก.ค. 2563 D11000063170014 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงอาคาร 2,297,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0940 10 ก.ค. 2563 D11000063130070 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง - 290,665.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3533 10 ก.ค. 2563 F33080063550007 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 1,284.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3532 10 ก.ค. 2563 F33080063520015 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3531 10 ก.ค. 2563 D34000063110067 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 9,979.00 - - แก้ไข
3530 10 ก.ค. 2563 F11070063820104 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3529 10 ก.ค. 2563 F11070063820103 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0939 10 ก.ค. 2563 F0000063550185 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 19,875.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0938 10 ก.ค. 2563 F0000063550182 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 465.45 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0937 10 ก.ค. 2563 F0000063550184 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 976.91 - - ผ่านการตรวจสอบ
3528 9 ก.ค. 2563 D33000063110146 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 888,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3526 9 ก.ค. 2563 D33000063110148 คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,120.00 - แก้ไข
3525 9 ก.ค. 2563 F16000063820016 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา น.ส.กรวิกา - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3524 9 ก.ค. 2563 F16000063820015 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - 11,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ