ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0659 1 ธ.ค. 2563 D33000064110025 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,784.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0658 1 ธ.ค. 2563 D34000064110014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 27,839.26 - ผ่านการตรวจสอบ
0657 1 ธ.ค. 2563 D34000064110013 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,952.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0656 1 ธ.ค. 2563 D34000064110018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 18,048.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0655 1 ธ.ค. 2563 D34000064110021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0654 1 ธ.ค. 2563 F33000064520006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0665 1 ธ.ค. 2563 F17000064820002 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.รัชฎาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0198 1 ธ.ค. 2563 F00000064550036 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 517.88 - - ผ่านการตรวจสอบ
0653 30 พ.ย. 2563 D32000064110026 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,558.76 - ผ่านการตรวจสอบ
0652 30 พ.ย. 2563 D32000064110031 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,935.51 - ผ่านการตรวจสอบ
0651 30 พ.ย. 2563 D32000064110015 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,478.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0650 30 พ.ย. 2563 D32000064110013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,033.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0649 30 พ.ย. 2563 D32000064110046 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,579.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0648 30 พ.ย. 2563 D32000064110041 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,131.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0647 30 พ.ย. 2563 D32000064110016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,814.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0646 30 พ.ย. 2563 D32000064110019 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,361.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0645 30 พ.ย. 2563 D32000064110043 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,019.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0644 30 พ.ย. 2563 D32000064110017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,462.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0643 30 พ.ย. 2563 D32000064110049 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,958.38 - ผ่านการตรวจสอบ
0642 30 พ.ย. 2563 D32000064110021 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,831.78 - ผ่านการตรวจสอบ
0641 30 พ.ย. 2563 D32000064110020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,773.94 - ผ่านการตรวจสอบ
0640 30 พ.ย. 2563 D32000064110033 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,182.01 - ผ่านการตรวจสอบ
0639 30 พ.ย. 2563 D32000064110055 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0638 30 พ.ย. 2563 D32000064110056 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0637 30 พ.ย. 2563 D32000064110054 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0636 30 พ.ย. 2563 F51000064560004 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - 44,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0635 30 พ.ย. 2563 F51000064520017 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 8,475.00 แก้ไข
0634 30 พ.ย. 2563 F51000064560005 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - 30,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0633 30 พ.ย. 2563 F71010064520013 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - 20,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0632 30 พ.ย. 2563 F11040064520006 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ