ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0626 5 มี.ค. 2563 D11000063110156 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - - 500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2241 5 มี.ค. 2563 F15000063550005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าโทรศัพท์ - 123.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2205 5 มี.ค. 2563 F33000063880018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2290 5 มี.ค. 2563 F61000063540013 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 18,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2289 4 มี.ค. 2563 D14000063130004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถยนต์ 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2288 4 มี.ค. 2563 D14000063130002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถยนต์ 2,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2287 4 มี.ค. 2563 F14000063820019 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าอาหารและอาหารว่าง 45,990.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2286 4 มี.ค. 2563 F33000063820015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2285 4 มี.ค. 2563 D33000063110087 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2284 4 มี.ค. 2563 F33000063520021 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2283 4 มี.ค. 2563 F11040063820218 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 98,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2282 4 มี.ค. 2563 F11040063820221 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2281 4 มี.ค. 2563 F11040063820222 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2280 4 มี.ค. 2563 F11040063820223 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตราไปรษณียากร - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2279 4 มี.ค. 2563 F51000063520057 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2278 4 มี.ค. 2563 F51000063820016 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณวิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2277 4 มี.ค. 2563 F51000063820015 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเบี้ยประชุม - 14,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2276 4 มี.ค. 2563 F51000063520056 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,695.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2275 4 มี.ค. 2563 F51000063520055 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2274 4 มี.ค. 2563 F51000063820014 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 25,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0625 4 มี.ค. 2563 F0000063550109 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0624 4 มี.ค. 2563 F0000063550110 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2273 4 มี.ค. 2563 F11050063570043 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2272 4 มี.ค. 2563 F32000063560015 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 113,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2271 4 มี.ค. 2563 F61000063530074 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2270 4 มี.ค. 2563 F61000063530073 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธิ์นันท์ ค่าน้ำมันและทางด่วน - 1,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2269 4 มี.ค. 2563 F61000063550013 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 43,351.18 - ผ่านการตรวจสอบ
2268 4 มี.ค. 2563 D61000063110028 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันรถยนต์ - 1,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2267 4 มี.ค. 2563 D61000063110011 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - 18,220.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2266 4 มี.ค. 2563 D61000063120009 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำป้ายโครงการ - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ