ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0630 6 มี.ค. 2563 D11000063120201 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอน - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2346 6 มี.ค. 2563 F73000063520012 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2345 6 มี.ค. 2563 F61000063820018 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2344 6 มี.ค. 2563 D61000063120012 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำเอกสาร 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2343 6 มี.ค. 2563 D61000063110033 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2342 6 มี.ค. 2563 D61000063180007 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อรถตู้ - 6,115.59 - ผ่านการตรวจสอบ
2341 6 มี.ค. 2563 D61000063110034 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้ิอน้ำมันเชื้ิอเพลิง - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2340 6 มี.ค. 2563 D61000063110032 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 346.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2339 6 มี.ค. 2563 F1600006350058 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2338 6 มี.ค. 2563 F16000063870028 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนวิทยากร 16,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2337 6 มี.ค. 2563 F16000063870027 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง 16,960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2336 6 มี.ค. 2563 D16000063120006 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2335 6 มี.ค. 2563 D61000063110029 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2334 5 มี.ค. 2563 F32000063880010 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.พรเพ็ญ ค่าตอ่บแทนวิทยากร 60,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2333 5 มี.ค. 2563 F32000063880012 คณะวิทยาการจัดการ นางวลัณกร ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2332 5 มี.ค. 2563 F32000063880013 คณะวิทยาการจัดการ นางวลัณกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2331 5 มี.ค. 2563 F32000063840006 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.เล็กฤทัย ค่าล่วงเวลา 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2330 5 มี.ค. 2563 F32000063820024 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.เล็กฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษา 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2329 5 มี.ค. 2563 F32000063550010 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2328 5 มี.ค. 2563 F32000063520028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2327 5 มี.ค. 2563 F32000063580005 คณะวิทยาการจัดการ นายฉัตรมงคล ค่าอาหารว่าง 210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2326 5 มี.ค. 2563 F32000063880009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2325 5 มี.ค. 2563 F32000063530004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศรินทร์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,280.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2324 5 มี.ค. 2563 F32000063530003 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ศรินทร์ ค่าเดินทางไปราชการ 2,770.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2323 5 มี.ค. 2563 F32000063520027 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2322 5 มี.ค. 2563 F32000063550011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ - 162.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2321 5 มี.ค. 2563 D32000063120043 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำไปรษณียบัตร 5,430.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2320 5 มี.ค. 2563 D32000063120040 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างเขียนบทภาพยนต์ 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2319 5 มี.ค. 2563 D32000063120047 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างเข้าเล่มรายงาน - - 300.00 ผ่านการตรวจสอบ
2318 5 มี.ค. 2563 D33000063110083 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - 9,995.94 - ผ่านการตรวจสอบ