ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2405 9 มี.ค. 2563 D32000063130011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,050.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2404 9 มี.ค. 2563 D32000063110096 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 20,544.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2403 9 มี.ค. 2563 F32000063560017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2402 9 มี.ค. 2563 F32000063560016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 1,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2401 9 มี.ค. 2563 D31000063120037 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2400 9 มี.ค. 2563 D31000063120035 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2399 9 มี.ค. 2563 D31000063130007 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่าเครื่องแสง สี เสียง - 70,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2398 9 มี.ค. 2563 D31000063120026 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำถ้วยรางวัล - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2397 9 มี.ค. 2563 D31000063110070 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2396 9 มี.ค. 2563 D31000063120038 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจ้างทำเอกสาร 3,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2395 9 มี.ค. 2563 F11070063820060 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยเลี้ยง - 9,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2394 9 มี.ค. 2563 F11070063820061 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2393 9 มี.ค. 2563 D32000063110099 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตจัดซื้อวัสดุ 3,530.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2392 9 มี.ค. 2563 D32000063120050 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสาร 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2391 9 มี.ค. 2563 D32000006312005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2390 9 มี.ค. 2563 F32000063820027 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2389 9 มี.ค. 2563 F32000063880017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตอบแทนการศึกษา 6,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2388 9 มี.ค. 2563 F32000063830008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชการ 16,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2387 9 มี.ค. 2563 F32000063580008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อรณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 930.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2386 9 มี.ค. 2563 F32000063580009 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อรณี ค่าตอบแทนวิทยากร 15,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2385 9 มี.ค. 2563 F32000063520026 คณะวิทยาการจัดการ นางจุไรรัตน์ ค่าลงทะเบียน - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2384 9 มี.ค. 2563 F32000063820025 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา ค่าเบี้ยประชุม - 13,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2383 9 มี.ค. 2563 D32000063110098 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดวื้ิอวัสดุ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2382 9 มี.ค. 2563 D32000063120045 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2381 9 มี.ค. 2563 D32000063130009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสวดุ 5,390.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
2380 9 มี.ค. 2563 D32000063120036 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำโบว์ชัว - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2379 9 มี.ค. 2563 F32000063820026 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2378 9 มี.ค. 2563 F32000063880011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ภานุชฎา ค่าตอบแทนทนักศึกษา 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2377 9 มี.ค. 2563 F32000063580006 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อรณี ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2376 9 มี.ค. 2563 F32000063830007 คณะวิทยาการจัดการ นายอมรเทพ ค่าเดินทางไปราชการ 5,940.00 - - ผ่านการตรวจสอบ