ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2451 11 มี.ค. 2563 F11040063820245 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2450 11 มี.ค. 2563 F1104006352 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 31,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2449 11 มี.ค. 2563 F11040063820230 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2448 11 มี.ค. 2563 F11040063820233 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2447 11 มี.ค. 2563 F11040063820240 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 6,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2446 11 มี.ค. 2563 F11040063820241 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2445 11 มี.ค. 2563 D33000063120027 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2444 11 มี.ค. 2563 F33000063820018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2443 11 มี.ค. 2563 F33000063520023 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 270.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2442 11 มี.ค. 2563 F73000063520013 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2441 11 มี.ค. 2563 F73000063560012 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 20,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2440 11 มี.ค. 2563 F73000063520014 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 17,475.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2439 11 มี.ค. 2563 F11050063820011 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 35,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2438 11 มี.ค. 2563 F51000063520059 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง 4,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2437 11 มี.ค. 2563 F51000063520060 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2436 11 มี.ค. 2563 F31000063820054 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สิริทิพ ค่าตอบแทนวิทยากร 17,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0646 11 มี.ค. 2563 F11020063520112 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 9,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0645 11 มี.ค. 2563 F11020063520113 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 9,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0644 11 มี.ค. 2563 F0000063550116 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 961.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0643 11 มี.ค. 2563 D11000063170005 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน 4,060,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0642 11 มี.ค. 2563 D11000063110163 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,598.86 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0641 11 มี.ค. 2563 D11000063110164 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ออแดบเตอร์ 1,551.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0640 11 มี.ค. 2563 D11000063110162 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,787.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0639 11 มี.ค. 2563 D11000063120168 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างจัดเครื่องบวงสรวง - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0638 11 มี.ค. 2563 D11000063110167 งานสิทธิประโยชน์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - 445.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2435 11 มี.ค. 2563 F11050063570048 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 25,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2434 11 มี.ค. 2563 F31000063820053 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2433 10 มี.ค. 2563 F32000063580007 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อรณี ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2432 10 มี.ค. 2563 D32000063120049 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2431 10 มี.ค. 2563 F40000063820009 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ