ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0631 30 พ.ย. 2563 F11040064520005 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0630 30 พ.ย. 2563 F11040064520004 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0629 30 พ.ย. 2563 F11040064820067 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0628 30 พ.ย. 2563 F11040064820066 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0196 27 พ.ย. 2563 D11000064170006 กองคลัง นายวรศักดิ์ จ้างปรับปรุงผนังสระน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา - 1,175,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0195 27 พ.ย. 2563 D11000064170007 กองคลัง นายวรศักดิ์ จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1,116,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0194 27 พ.ย. 2563 F00000064550035 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0193 27 พ.ย. 2563 F00000064550034 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 961.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0192 27 พ.ย. 2563 F00000064550033 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0627 29 พ.ย. 2563 F32000064520008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าอาหารกลางวัน - 1,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0626 29 พ.ย. 2563 F32000064870004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นวระ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0625 29 พ.ย. 2563 F32000064870003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นวระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0624 29 พ.ย. 2563 F32000064570004 คณะวิทยาการจัดการ ดร.นภสรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0623 27 พ.ย. 2563 F32000064570003 คณะวิทยาการจัดการ ดร.นภสรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0622 27 พ.ย. 2563 F16000064570030 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 25,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0621 27 พ.ย. 2563 F11040064820065 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0620 27 พ.ย. 2563 F11040064820064 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0619 27 พ.ย. 2563 F11040064870003 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0618 27 พ.ย. 2563 F61000064820006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0617 27 พ.ย. 2563 F61000064530014 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธิ์นันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0191 27 พ.ย. 2563 F11020064520060 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0190 27 พ.ย. 2563 F11020064520061 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0189 27 พ.ย. 2563 D11000064120064 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำโบว์หมายเลขผู้เข้าประกวด - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0188 27 พ.ย. 2563 D11000064120063 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าสนับสนุนกระทง - - 2,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0616 27 พ.ย. 2563 F11030064820002 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0615 27 พ.ย. 2563 F15000064520004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0614 27 พ.ย. 2563 D15000064180001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ - 6,935.74 - ผ่านการตรวจสอบ
0613 27 พ.ย. 2563 F11050064570024 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา 12,455.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0612 27 พ.ย. 2563 F35000064520006 คณะเกษตรและชีวภาพ รศ.ดร.กมลชัย ค่าลงทะเบียนการประชุม 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0611 27 พ.ย. 2563 F35000064550001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าโทรศัพท์ 375.57 - - ผ่านการตรวจสอบ