ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3523 9 ก.ค. 2563 F16000063870045 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3522 9 ก.ค. 2563 F16000063570120 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายณัฐพล - 17,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3521 9 ก.ค. 2563 F1600006357 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.ปพิชญา - 38,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3519 9 ก.ค. 2563 F16000063870044 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 15,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
3518 9 ก.ค. 2563 F16000063570123 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3517 9 ก.ค. 2563 F11050063820013 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารว่าง - - 2,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
3516 9 ก.ค. 2563 F32000063870009 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นภสรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 11,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3515 9 ก.ค. 2563 F32000063570010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อลิสา ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3514 9 ก.ค. 2563 F32000063550014 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3513 9 ก.ค. 2563 F32000063820030 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 16,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3512 9 ก.ค. 2563 F32000063570011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อลิสา ค่าอาหารว่าง 510.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3511 9 ก.ค. 2563 F32000063520036 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3510 9 ก.ค. 2563 F32000063870010 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นภสรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 830.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3509 9 ก.ค. 2563 D35000063120024 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร 234,538.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
3508 9 ก.ค. 2563 F61000063560040 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 54,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3507 9 ก.ค. 2563 F61000063560039 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3506 9 ก.ค. 2563 F61000063520014 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3505 9 ก.ค. 2563 D31000063120046 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม - - 120,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0936 9 ก.ค. 2563 D11000063120302 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าตรวจสภาพรถยนต์ - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0935 9 ก.ค. 2563 D11000063120287 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบริการเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0934 9 ก.ค. 2563 D11000063110225 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อสารเคมี - 51,146.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0933 9 ก.ค. 2563 D11000063110233 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรอง - 2,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3482 9 ก.ค. 2563 F32000063560027 คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.กมลชัย ค่าตอบแทนการสอน - 126,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3504 9 ก.ค. 2563 F51000063520086 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารยื - 6,856.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3503 9 ก.ค. 2563 D35000063110044 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,552.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3502 9 ก.ค. 2563 F40000063520031 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าพาหนะ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3501 9 ก.ค. 2563 F40000063520030 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3500 9 ก.ค. 2563 F40000063520029 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3499 9 ก.ค. 2563 F34000063520050 คณะเกษตรและชีวภาพ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 14,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3498 9 ก.ค. 2563 F34000063550008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 230.00 - ผ่านการตรวจสอบ