ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0690 1 ธ.ค. 2563 F32000064520011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0689 1 ธ.ค. 2563 D32000064120022 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา - 4,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0688 1 ธ.ค. 2563 D32000064110042 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,795.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0687 1 ธ.ค. 2563 D32000064110009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,176.04 - แก้ไข
0686 1 ธ.ค. 2563 D32000064110039 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0685 1 ธ.ค. 2563 D32000064110036 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,211.24 - ผ่านการตรวจสอบ
0684 1 ธ.ค. 2563 D32000064110012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,021.28 - แก้ไข
0683 1 ธ.ค. 2563 D32000064110008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,902.06 - แก้ไข
0682 1 ธ.ค. 2563 D32000064110022 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 23,422.30 - แก้ไข
0681 1 ธ.ค. 2563 D32000064110037 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,298.36 - ผ่านการตรวจสอบ
0680 1 ธ.ค. 2563 D32000064110038 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,639.07 - ผ่านการตรวจสอบ
0679 1 ธ.ค. 2563 F11010164820004 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0678 1 ธ.ค. 2563 F40000064520008 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0677 1 ธ.ค. 2563 F40000064520009 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนประธาน - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0676 1 ธ.ค. 2563 F11050064570026 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา 63,936.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0675 1 ธ.ค. 2563 F11050064570025 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา 37,620.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0674 1 ธ.ค. 2563 D34000064110016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0673 1 ธ.ค. 2563 D34000064110020 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,496.00 - แก้ไข
0672 1 ธ.ค. 2563 D34000064110015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,064.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0671 1 ธ.ค. 2563 D34000064110019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 18,048.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0670 1 ธ.ค. 2563 D34000064120003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าซ่อมแซมประตูห้องพักอาจารย์ - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0669 1 ธ.ค. 2563 F34000064560015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 165,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0666 1 ธ.ค. 2563 F34000064560018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 14,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0668 1 ธ.ค. 2563 F34000064560016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 294,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0667 1 ธ.ค. 2563 F34000064560017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 85,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0664 1 ธ.ค. 2563 D33000064110064 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,592.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0663 1 ธ.ค. 2563 D33000064110056 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,704.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0662 1 ธ.ค. 2563 D33000064110055 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,704.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0661 1 ธ.ค. 2563 D33000064110027 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,368.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0660 1 ธ.ค. 2563 D33000064110026 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,328.00 - ผ่านการตรวจสอบ