ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3572 13 ก.ค. 2563 F11040063820362 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0947 13 ก.ค. 2563 D1100006311023 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 1,390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3571 13 ก.ค. 2563 F11040063820360 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0946 13 ก.ค. 2563 D11000063110244 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าแบตเตอรี่ - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3570 13 ก.ค. 2563 F11040063820357 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0945 13 ก.ค. 2563 D11000063110243 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าแบตเตอรี่ - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3569 13 ก.ค. 2563 F11040063820363 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 57,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0944 13 ก.ค. 2563 D11000063110242 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าแบตเตอรี่ - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0943 13 ก.ค. 2563 D11000063110232 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,978.26 - - ผ่านการตรวจสอบ
3568 13 ก.ค. 2563 F11050063570060 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3567 13 ก.ค. 2563 F11040063570062 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3566 13 ก.ค. 2563 F11050063570061 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3565 13 ก.ค. 2563 F12000063880017 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3564 13 ก.ค. 2563 F16000063520010 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าพาหนะ 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3563 13 ก.ค. 2563 F14000063550012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3562 13 ก.ค. 2563 F11040063820359 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3561 13 ก.ค. 2563 F11040063820354 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3560 13 ก.ค. 2563 F11040063820358 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3559 13 ก.ค. 2563 F11040063820361 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3558 13 ก.ค. 2563 F11040063520145 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพยรัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3557 13 ก.ค. 2563 D13000063110039 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 25,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3556 13 ก.ค. 2563 D51000063110031 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 7,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3555 13 ก.ค. 2563 F51000063820025 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.วรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3554 13 ก.ค. 2563 F51000063520096 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,793.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3553 13 ก.ค. 2563 F51000063520093 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.วรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3552 13 ก.ค. 2563 F51000063520092 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - 2,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3550 13 ก.ค. 2563 D34000063110068 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3549 13 ก.ค. 2563 D34000063120019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3548 13 ก.ค. 2563 D34000063120024 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าถ่ายเอกสาร 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3547 13 ก.ค. 2563 F33080063520016 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ