ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0747 2 ธ.ค. 2563 D33000064110037 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 25,344.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0746 2 ธ.ค. 2563 D33000064110036 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 58,368.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0745 2 ธ.ค. 2563 D14000064130001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าเช่าชุดการแสดง - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0744 2 ธ.ค. 2563 D14000064120003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าาพิมพ์ป้ายเวนิล - 1,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0743 2 ธ.ค. 2563 D14000064120002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าป้ายโฟม - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0742 2 ธ.ค. 2563 D14000064120001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าตกแต่งสถานที่ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0741 2 ธ.ค. 2563 F14000064550003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0202 2 ธ.ค. 2563 D11000064110064 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,140.10 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0201 2 ธ.ค. 2563 D11000064110067 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 1,990.20 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0200 2 ธ.ค. 2563 D11000064110068 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 679.00 ผ่านการตรวจสอบ
0740 2 ธ.ค. 2563 F61000064560024 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 44,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0739 2 ธ.ค. 2563 F61000064560023 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0738 2 ธ.ค. 2563 F61000064560022 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 10,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0737 2 ธ.ค. 2563 F61000064540005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 1,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0736 2 ธ.ค. 2563 F61000064540006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 17,580.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0735 2 ธ.ค. 2563 F61000064570002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้าง - 23,048.85 - ผ่านการตรวจสอบ
0734 2 ธ.ค. 2563 F61000064570003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้าง - 21,537.45 - ผ่านการตรวจสอบ
0733 2 ธ.ค. 2563 F32000064560018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 121,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0732 2 ธ.ค. 2563 F32000064560017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 30,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0731 2 ธ.ค. 2563 F32000064560016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 12,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0730 2 ธ.ค. 2563 F32000064560015 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0729 2 ธ.ค. 2563 F32000064560014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 46,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0728 2 ธ.ค. 2563 F31000064820006 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 7,680.00 ผ่านการตรวจสอบ
0727 2 ธ.ค. 2563 D31000064120003 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเล่มหลักสูตร - 55,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0726 2 ธ.ค. 2563 F31000064820007 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย เงินรางวัล - - 11,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0725 2 ธ.ค. 2563 F11050064570027 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0724 2 ธ.ค. 2563 F71030064560002 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนการสอน - 15,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0723 2 ธ.ค. 2563 F71030064540003 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - 2,220.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0722 2 ธ.ค. 2563 F71030064540002 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0721 1 ธ.ค. 2563 F73000064560003 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 95,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ