ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3614 14 ก.ค. 2563 D51000063110035 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์ 6,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3613 14 ก.ค. 2563 D51000063110033 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน - 3,894.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3612 14 ก.ค. 2563 D51000063110034 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 15,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3611 14 ก.ค. 2563 D34000063110069 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3610 14 ก.ค. 2563 F11050063570059 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตรวจสุขภาพ - 150,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3609 14 ก.ค. 2563 F11040063820366 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวััญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0964 14 ก.ค. 2563 F0000063550183 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 961.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0963 14 ก.ค. 2563 D11000063130074 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3608 14 ก.ค. 2563 F11040063820364 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3607 14 ก.ค. 2563 F11040063820365 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3606 14 ก.ค. 2563 F16000063570118 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายวิจิตร - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3605 14 ก.ค. 2563 F51000063520095 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าพาหนะ 7,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3604 14 ก.ค. 2563 F51000063520097 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3603 14 ก.ค. 2563 F31000063550006 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3602 14 ก.ค. 2563 F31000063550007 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 453.68 - - ผ่านการตรวจสอบ
3601 14 ก.ค. 2563 F31000063520083 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 570.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3600 14 ก.ค. 2563 D32000063110161 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3599 14 ก.ค. 2563 D32000063110160 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,952.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3598 14 ก.ค. 2563 D32000063120066 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสาร - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3597 14 ก.ค. 2563 D320000063120068 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3596 14 ก.ค. 2563 D32000063110115 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,317.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3595 14 ก.ค. 2563 D32000063110131 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัซื้อวัสดุ - 3,053.78 - ผ่านการตรวจสอบ
3551 14 ก.ค. 2563 D51000063120005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญญู ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3594 14 ก.ค. 2563 D32000063110125 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,407.78 - ผ่านการตรวจสอบ
3593 14 ก.ค. 2563 D32000063110158 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,278.68 - ผ่านการตรวจสอบ
3592 14 ก.ค. 2563 D32000063110159 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,695.78 - ผ่านการตรวจสอบ
3591 14 ก.ค. 2563 D32000063570009 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3590 14 ก.ค. 2563 D32000063120076 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,283.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3589 13 ก.ค. 2563 D32000063120077 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างพิมพ์จัดรูปแบบ - 2,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3588 13 ก.ค. 2563 D32000063120078 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างพิมพ์และจัดรูปแบบ - 3,215.00 - ผ่านการตรวจสอบ