ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0610 27 พ.ย. 2563 F35000064530001 คณะเกษตรและชีวภาพ รศ.ดร.กมลชัย ค่าที่พัก 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0609 27 พ.ย. 2563 F35000064520005 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ ค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน - - 30,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0608 27 พ.ย. 2563 F40000064520005 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล เงินประจำตำแหน่ง - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0607 27 พ.ย. 2563 D33000064110033 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 7,910.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0606 27 พ.ย. 2563 D33000064110032 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,745.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0603 26 พ.ย. 2563 F51000064820006 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเบี้ยประชุม - 15,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0602 26 พ.ย. 2563 D51000064120002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0601 26 พ.ย. 2563 F51000064820005 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0600 26 พ.ย. 2563 F11040064880001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าธรรมเนียมศาล - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0598 25 พ.ย. 2563 F11050064520010 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0185 25 พ.ย. 2563 D11000064110063 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,467.31 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0184 25 พ.ย. 2563 D11000064120041 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำโล่รางวัล - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0183 25 พ.ย. 2563 D11000064110062 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 750.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0182 25 พ.ย. 2563 D11000064120058 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเก็บขยะ - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0181 25 พ.ย. 2563 D11000064120056 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ฮท-9840 - 6,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0180 25 พ.ย. 2563 D11000064110061 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายภาพ 1,284.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0179 25 พ.ย. 2563 D11000064130008 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าชุดการแสดง 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0178 25 พ.ย. 2563 D11000064120057 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างแต่งหน้า 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0177 25 พ.ย. 2563 D11000064110029 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 39,793.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0176 25 พ.ย. 2563 D11000064110058 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 25,182.45 - - ผ่านการตรวจสอบ
0597 25 พ.ย. 2563 D34000064120007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0596 25 พ.ย. 2563 F31000064520014 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0595 25 พ.ย. 2563 F31000064520015 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธันชนก ค่าอาหารว่าง 480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0594 25 พ.ย. 2563 D32000064120026 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าจ้างเก็บขยะ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0593 25 พ.ย. 2563 F32000064870001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นวระ ค่าอาหารว่าง 12,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0592 25 พ.ย. 2563 D51000064120001 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ - 18,297.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0591 25 พ.ย. 2563 F61000064550006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 237.01 - ผ่านการตรวจสอบ
0590 25 พ.ย. 2563 F61000064540004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0175 25 พ.ย. 2563 F00000064550032 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 58,521.08 - ผ่านการตรวจสอบ
0589 24 พ.ย. 2563 D34000064110007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ