ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3497 9 ก.ค. 2563 D32000063110156 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,104.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3496 9 ก.ค. 2563 D32000063110133 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,287.88 - ผ่านการตรวจสอบ
3495 9 ก.ค. 2563 D32000063120065 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสาร - 9,408.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3494 9 ก.ค. 2563 D320000631200647 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3493 9 ก.ค. 2563 D32000063120067 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,024.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3492 9 ก.ค. 2563 D32000063110101 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3491 9 ก.ค. 2563 F11040063820356 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,230.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3490 9 ก.ค. 2563 F11040063820355 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 20,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3489 9 ก.ค. 2563 F11040063820353 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 3,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3488 8 ก.ค. 2563 D16000063130004 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเช่ารถ 5,970.00 - - แก้ไข
3487 8 ก.ค. 2563 F16000063820018 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,730.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3486 8 ก.ค. 2563 F16000063820017 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3485 8 ก.ค. 2563 F16000063520005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3484 8 ก.ค. 2563 F16000063520008 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าที่พักและอาหารเย็น 10,800.00 - - แก้ไข
3483 8 ก.ค. 2563 F16000063520009 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600.00 - - แก้ไข
3481 8 ก.ค. 2563 F32000063560026 คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.กมลชัย ค่าตอบแทนการสอน - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0932 8 ก.ค. 2563 D11000063110226 คณะวิทยาการจัดการ นายวรศักดิ์ ค่าซื้อครุภัณฑ์ 7,065,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0931 8 ก.ค. 2563 D11000063110224 คณะวิทยาการจัดการ นายวรศักดิ์ ค่าซื้อครุภัณฑ์ 2,510,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0930 8 ก.ค. 2563 D11000063120293 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร คชจ.โครงการภาษาอังกฤษ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0929 8 ก.ค. 2563 D11000063120292 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร คชจ.โครงการภาษาอังกฤษ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0928 8 ก.ค. 2563 D11000063120294 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร คชจ.โครงการภาษาอังกฤษ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0927 8 ก.ค. 2563 D11000063120296 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าดำเนินการวันครู - 46,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0926 8 ก.ค. 2563 D11000063120295 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทัวร์ดำน้ำ - 2,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0925 8 ก.ค. 2563 d11000063120299 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0924 8 ก.ค. 2563 F0000063550180 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0923 8 ก.ค. 2563 F11020563570008 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3480 8 ก.ค. 2563 F110101636820018 งานสารบรรณ น.ส.ศิิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3479 3 ก.ค. 2563 F11040063820351 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3478 3 ก.ค. 2563 F11040063820350 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3477 3 ก.ค. 2563 F11040063820349 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 9,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ