ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2209 2 มี.ค. 2563 D31000063120021 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - - 6,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2208 2 มี.ค. 2563 D31000063120022 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเอกสาร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2207 2 มี.ค. 2563 D31000063120024 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2206 2 มี.ค. 2563 D31000063120028 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่่าจ้างทำเสื้อโปโล - - 132,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
2204 2 มี.ค. 2563 F33000063820014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2203 2 มี.ค. 2563 F33000063880017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2202 2 มี.ค. 2563 D13000063120014 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างดูแลรักษาอุปกรณืข้อมูล - 491,986.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2201 2 มี.ค. 2563 D13000063110017 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,168.10 - ผ่านการตรวจสอบ
2200 2 มี.ค. 2563 F11040063820220 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2199 2 มี.ค. 2563 F11040063820219 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2198 2 มี.ค. 2563 F11040063820217 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 110,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0617 2 มี.ค. 2563 F00000063550107 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 32,210.75 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0616 2 มี.ค. 2563 D11000063120194 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายข้อความ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0615 2 มี.ค. 2563 D11000063110152 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 385.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0614 2 มี.ค. 2563 D11000063120193 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0613 2 มี.ค. 2563 D11000063120195 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างวงดนตรี - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0612 2 มี.ค. 2563 D11000063110153 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างเปลี่ยนแบต - 3,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0611 2 มี.ค. 2563 D11000063120197 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมตู้คุมระบบสัญญาณ - 3,638.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0610 2 มี.ค. 2563 D11000063120198 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0609 2 มี.ค. 2563 D11000063110155 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0608 2 มี.ค. 2563 D11000063120200 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าตรวจสภาพรถยนต์ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2197 28 ก.พ. 2563 F34000063830005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิศิษย์ ค่าลงทะเบียน 46,950.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2196 28 ก.พ. 2563 F34000063520033 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2195 28 ก.พ. 2563 F34000063520032 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วาสนา ค่าอาหารกลางวัน 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2194 28 ก.พ. 2563 F34000063820014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.กรรัตน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2193 28 ก.พ. 2563 F34000063820013 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.กรรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2192 28 ก.พ. 2563 F34000063550006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 142.25 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0607 28 ก.พ. 2563 F0000063550106 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 26,966.95 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0606 28 ก.พ. 2563 F0000063550105 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2191 28 ก.พ. 2563 D33000063110079 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,428.28 - ผ่านการตรวจสอบ