ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2190 28 ก.พ. 2563 D33000063120026 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 9,095.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2189 28 ก.พ. 2563 F11050063520016 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล - 14,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2188 28 ก.พ. 2563 F11040063820214 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2187 28 ก.พ. 2563 F11040063820215 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะกรรมการ - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2186 28 ก.พ. 2563 F11040063820213 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2185 28 ก.พ. 2563 F11040063820216 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2184 28 ก.พ. 2563 F11030063520003 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 570.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2183 27 ก.พ. 2563 F51000063830006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พจมาศ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2182 27 ก.พ. 2563 F51000063830007 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2181 27 ก.พ. 2563 F51000063840001 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.หทัยรัตน์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 1,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2180 27 ก.พ. 2563 F51000063820013 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่าอาหารการประชุม - 1,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2179 27 ก.พ. 2563 F51000063820012 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่าเบี้ยประชุม - 9,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2178 27 ก.พ. 2563 D51000063120003 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจ้างทำเอกสาร 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2177 27 ก.พ. 2563 D31000063110048 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เอกรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,699.71 - ผ่านการตรวจสอบ
2176 27 ก.พ. 2563 D31000063110039 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เอกรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 36,213.08 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0605 27 ก.พ. 2563 D11000063120180 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ - 91,982.55 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0604 27 ก.พ. 2563 D11000063120188 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 8,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0603 27 ก.พ. 2563 D11000063120187 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0602 27 ก.พ. 2563 D11000063120186 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0601 27 ก.พ. 2563 D11000063120181 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - 54,612.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0600 27 ก.พ. 2563 D11000063120189 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0599 27 ก.พ. 2563 D11000063120178 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0598 27 ก.พ. 2563 D11000063120199 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำตรายาง 2,311.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
2175 27 ก.พ. 2563 F11040063820210 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2174 27 ก.พ. 2563 F11040063820212 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2173 27 ก.พ. 2563 F11040063820211 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2172 27 ก.พ. 2563 F34000063830004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.มณีรัตน์ ค่าเดินทางไปราชการ 36,310.00 - - แก้ไข
2171 27 ก.พ. 2563 F34000063820011 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกานต์ ค่าอาหารนักศึกษา 42,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2170 27 ก.พ. 2563 F34000063820012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกานต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 120,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2169 27 ก.พ. 2563 D34000063120008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจ้างซ่อมประตูห้องน้ำ 3,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ