ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2236 3 มี.ค. 2563 D61000063110017 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อพานพุ่ม - 4,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2235 3 มี.ค. 2563 D61000063110022 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 695.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2234 3 มี.ค. 2563 D61000063130008 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 1,712.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2233 3 มี.ค. 2563 D61000063130009 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 1,712.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2232 3 มี.ค. 2563 D61000063130007 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าสัณญาณอินเตอร์เน็ต - 1,712.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2231 3 มี.ค. 2563 D61000063110024 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,130.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2230 3 มี.ค. 2563 D61000063110023 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 343.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2229 3 มี.ค. 2563 D14000063130008 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถยนต์ 50,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2228 3 มี.ค. 2563 D14000063130007 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถยนต์ 50,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2227 3 มี.ค. 2563 F14000063550008 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2226 3 มี.ค. 2563 F14000063820018 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าอาหารและอาหารว่าง 46,410.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2225 3 มี.ค. 2563 F14000063820017 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าอาหารและอาหารว่่าง 21,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2224 3 มี.ค. 2563 D14000063130006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถยนต์ 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2223 3 มี.ค. 2563 D14000063130005 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถยนต์ 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2221 3 มี.ค. 2563 F33080063560003 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.กัลยา ค่าตอบแทนการสอน - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2222 3 มี.ค. 2563 F14000063820016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าตอบแทนวิทยากร 43,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2220 3 มี.ค. 2563 F33080063550005 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2219 3 มี.ค. 2563 F33080063520011 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2218 3 มี.ค. 2563 D33000063110084 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0621 3 มี.ค. 2563 D11000063110158 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 7,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0619 3 มี.ค. 2563 D11000063110157 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 18,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0618 3 มี.ค. 2563 F0000063550108 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 126.26 - ผ่านการตรวจสอบ
2217 2 มี.ค. 2563 F11010163520006 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ ค่าเครื่องดื่ม - 2,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2216 2 มี.ค. 2563 F71010063550016 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 824.47 - ผ่านการตรวจสอบ
2215 2 มี.ค. 2563 F31000063820039 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าตอบแทนวิทยากร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2214 2 มี.ค. 2563 F31000063820045 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2213 2 มี.ค. 2563 D31000063120023 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเอกสาร 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2212 2 มี.ค. 2563 D31000063120019 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเอกสาร 2,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2211 2 มี.ค. 2563 D31000063120020 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเสื้อโปโล - - 28,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2210 2 มี.ค. 2563 D31000063110058 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ