ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2265 4 มี.ค. 2563 F61000063570007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 21,537.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0623 4 มี.ค. 2563 D11000063150014 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 372,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0622 4 มี.ค. 2563 D11000063130042 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2264 4 มี.ค. 2563 D18000063120004 โครงการจีน น.ส.วัทนาพร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2263 4 มี.ค. 2563 D18000063110002 โครงการจีน น.ส.วัทนาพร ค่าจัดซื้ิอส้ม - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2262 4 มี.ค. 2563 D18000063120003 โครงการจีน น.ส.วัทนาพร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2261 4 มี.ค. 2563 F33000063870013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - - 45,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
2260 4 มี.ค. 2563 F33000063880020 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2259 4 มี.ค. 2563 F33000063880019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 14,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2258 4 มี.ค. 2563 D33000063180003 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมตู้ทำความเย็น - 1,155.60 - ผ่านการตรวจสอบ
2257 4 มี.ค. 2563 F11050063570044 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 45,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2256 4 มี.ค. 2563 F16000063870025 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 15,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
2255 4 มี.ค. 2563 F16000063870026 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
2254 4 มี.ค. 2563 D51000063120004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซ่อมประตูกระจก - 2,033.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2253 3 มี.ค. 2563 F32000063560014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 41,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2252 3 มี.ค. 2563 F31000063560027 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 91,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2251 3 มี.ค. 2563 F31000063560030 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 82,010.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2250 3 มี.ค. 2563 F31000063560026 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 76,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2249 3 มี.ค. 2563 F31000063560031 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 7,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2248 3 มี.ค. 2563 F31000063560028 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 91,570.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2247 3 มี.ค. 2563 F31000063560025 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 7,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2246 3 มี.ค. 2563 F31000063560032 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 48,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2245 3 มี.ค. 2563 F31000063560029 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 76,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2244 3 มี.ค. 2563 F11010163820011 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2243 3 มี.ค. 2563 F16000063570055 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 6,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2242 3 มี.ค. 2563 F16000063570056 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 1,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2240 3 มี.ค. 2563 D61000063110025 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 280.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2239 3 มี.ค. 2563 D61000063110026 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 550.10 - - แก้ไข
2238 3 มี.ค. 2563 D61000063110030 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2237 3 มี.ค. 2563 D61000063110027 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 - - แก้ไข