ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2313 5 มี.ค. 2563 D33000063110086 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ - - 6,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0629 5 มี.ค. 2563 F11020163580011 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต - 2,454.25 - ผ่านการตรวจสอบ
2317 5 มี.ค. 2563 F34000063560023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 124,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2316 5 มี.ค. 2563 F34000063560022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 132,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2315 5 มี.ค. 2563 F34000063560021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 102,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2314 5 มี.ค. 2563 F34000063560020 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 135,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2312 5 มี.ค. 2563 F14000063520022 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าพิธีการทางศาสนา 3,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2311 5 มี.ค. 2563 D14000063110017 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าของที่ระลึก 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2310 5 มี.ค. 2563 D74000063120002 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 26,750.00 ผ่านการตรวจสอบ
2309 5 มี.ค. 2563 D74000063110001 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ - - 2,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2308 5 มี.ค. 2563 F13000063520012 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 19,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2307 5 มี.ค. 2563 F61000063530072 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2306 5 มี.ค. 2563 F35000063520014 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ศิริญญา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2305 5 มี.ค. 2563 F18000063820003 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 13,650.00 ผ่านการตรวจสอบ
2304 5 มี.ค. 2563 F18000063820004 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าตอบแทนนักศึกษา - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2303 5 มี.ค. 2563 F33080063520012 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0628 5 มี.ค. 2563 D11000063110154 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 1,765.50 ผ่านการตรวจสอบ
2302 5 มี.ค. 2563 D31000063130005 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่าเต้นท์ - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2301 5 มี.ค. 2563 D31000063110059 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2300 5 มี.ค. 2563 D31000063130004 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่าชุดเชียร์ - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2299 5 มี.ค. 2563 D31000063120029 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างแต่งหน้า - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2298 5 มี.ค. 2563 D31000063110054 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2297 5 มี.ค. 2563 D31000063110046 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนชัย ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 25,880.00 - แก้ไข
2296 5 มี.ค. 2563 F31000063820047 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าอาหารและอาหารว่าง 47,110.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2295 5 มี.ค. 2563 F31000063820051 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2294 5 มี.ค. 2563 F33000063550002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าโทรศัพท์ - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2293 5 มี.ค. 2563 F11040063520110 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 33,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2292 5 มี.ค. 2563 D16000063110005 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2291 5 มี.ค. 2563 F73000063560011 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 10,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0627 5 มี.ค. 2563 D11000063120196 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างแต่งหน้า - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ