ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2375 9 มี.ค. 2563 F32000063880014 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.เล็กฤทัย ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2374 8 มี.ค. 2563 D35000063110023 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 996.17 - - ผ่านการตรวจสอบ
2373 8 มี.ค. 2563 D3500063110024 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุฝึก - 1,400.75 - ผ่านการตรวจสอบ
2372 8 มี.ค. 2563 D35000063110022 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 1,703.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2371 8 มี.ค. 2563 D35000063110021 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 3,166.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2370 8 มี.ค. 2563 D35000063110020 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 5,115.25 - ผ่านการตรวจสอบ
2369 8 มี.ค. 2563 D35000063110019 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 3,995.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2368 8 มี.ค. 2563 D35000063120015 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าถ่ายเอกสาร 750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2367 8 มี.ค. 2563 D35000063120014 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 3,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2366 8 มี.ค. 2563 D35000063130003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2365 8 มี.ค. 2563 F35000063520015 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 510.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2364 8 มี.ค. 2563 F35000063820007 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 5,720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2363 8 มี.ค. 2563 F35000063530005 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ คชจ.เดินทางไปราชการ 4,725.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
2362 8 มี.ค. 2563 F35000063560003 คณะเกษตรและชีวภาพ นายชินกร ค่าตอบแทนการสอน - 4,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2361 6 มี.ค. 2563 F11020563570006 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2360 6 มี.ค. 2563 F51000063520058 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2359 6 มี.ค. 2563 F34000063560025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 64,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2358 6 มี.ค. 2563 F34000063560026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 19,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2357 6 มี.ค. 2563 F34000063560027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 15,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2356 6 มี.ค. 2563 F34000063560024 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 82,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2355 6 มี.ค. 2563 D31000063120034 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเอกสาร 2,793.77 - - ผ่านการตรวจสอบ
2354 6 มี.ค. 2563 D31000063120030 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำเสื้อคอกลม - - 36,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2353 6 มี.ค. 2563 D31000063120027 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 11,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2352 6 มี.ค. 2563 F31000063830010 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.นภาพันธ์ ค่าที่พักและค่าพาหนะ 25,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2351 6 มี.ค. 2563 F31000063820046 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าตอบแทนวิทยากร 40,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2350 6 มี.ค. 2563 F11070063820059 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2349 6 มี.ค. 2563 F110710063820058 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2348 6 มี.ค. 2563 F11070063820057 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2347 6 มี.ค. 2563 F11020063540003 สระว่ายน้ำ น.ส.บุษบา ค่าล่วงเวลา - 3,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0631 6 มี.ค. 2563 D11000063150013 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 1,832,828.00 - ผ่านการตรวจสอบ