ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2430 10 มี.ค. 2563 F40000063820008 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนวิยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0637 10 มี.ค. 2563 F0000063550115 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 688.01 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0636 10 มี.ค. 2563 F0000063550114 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 13,229.21 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0635 10 มี.ค. 2563 D11000063110165 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 36,510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2429 10 มี.ค. 2563 F110400637820235 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2428 10 มี.ค. 2563 F11040063820232 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2427 10 มี.ค. 2563 F11040063820234 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2425 10 มี.ค. 2563 F12000063880015 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2424 10 มี.ค. 2563 F11040063520112 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าพาหนะเดินทาง 1,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2423 10 มี.ค. 2563 F11040063520113 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2422 10 มี.ค. 2563 F11040063520111 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2421 10 มี.ค. 2563 F11040063820231 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2420 10 มี.ค. 2563 F11040063820228 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2419 10 มี.ค. 2563 F61000063840004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2418 10 มี.ค. 2563 F61000063830010 ศูนย์-ชัยนาท นายประเสริฐ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2417 10 มี.ค. 2563 F61000063530075 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าน้ำมันและทางด่วน - 1,590.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2416 10 มี.ค. 2563 F11050063570047 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0634 10 มี.ค. 2563 F0000063550113 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของไปรษณีย์ - 33,510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0633 10 มี.ค. 2563 F0000063550112 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 142,242.98 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0632 9 มี.ค. 2563 F0000063550111 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 2,136.80 - ผ่านการตรวจสอบ
2415 9 มี.ค. 2563 F71030063540005 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - 1,380.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2414 9 มี.ค. 2563 F71030063550009 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - 2,845.99 - ผ่านการตรวจสอบ
2413 9 มี.ค. 2563 F71030063560006 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนการสอน - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2412 9 มี.ค. 2563 D33000063120028 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2411 9 มี.ค. 2563 D33000063110085 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 11,808.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2410 9 มี.ค. 2563 D33000063110081 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 29,995.31 - ผ่านการตรวจสอบ
2409 9 มี.ค. 2563 F33000063830004 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฎฐกรณ์ ค่าเดินทางไปราชการ - 4,590.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2408 9 มี.ค. 2563 F33000063820016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2407 9 มี.ค. 2563 F33000063820017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2406 9 มี.ค. 2563 D32000063130010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ 4,950.00 - - ผ่านการตรวจสอบ