ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0652 12 มี.ค. 2563 D11000063120205 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำตรายาง - 2,856.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0651 12 มี.ค. 2563 D11000063120202 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 4,708.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0650 12 มี.ค. 2563 D11000063110166 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ - 58,164.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0649 12 มี.ค. 2563 D11000063110161 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,323.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0648 12 มี.ค. 2563 D11000063110160 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 33,180.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0647 12 มี.ค. 2563 F11020063520124 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2475 12 มี.ค. 2563 F34000063570007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ปาริชาติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 35,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2474 12 มี.ค. 2563 F34000063820017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.อมรรัรตน์ ค่าอาหารกลางวัน 17,150.00 - - แก้ไข
2473 12 มี.ค. 2563 F34000063560028 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่่าตอบแทนการสอน - 7,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2472 12 มี.ค. 2563 F34000063560029 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 11,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2471 12 มี.ค. 2563 F32000063570006 คณะวิทยาการจัดการ นางศศิกานต์ ทุนการศึกษาต่อ - - 55,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2470 12 มี.ค. 2563 F32000063880018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.อนุวัฒน์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2469 12 มี.ค. 2563 F32000063520029 คณะวิทยาการจัดการ นายณัฐพล ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม - 3,406.88 - ผ่านการตรวจสอบ
2468 12 มี.ค. 2563 D32000063110097 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อเสื้อกองเชียร์ - - 16,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2467 12 มี.ค. 2563 F35000063820009 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2466 12 มี.ค. 2563 D35000063110025 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2465 12 มี.ค. 2563 F33000063870019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนัต์ ค่าพาหนะการเดินทางเดินทาง - - 18,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2464 12 มี.ค. 2563 F33000063870018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนประธาน - - 8,000.00 แก้ไข
2463 12 มี.ค. 2563 D31000063120040 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2462 11 มี.ค. 2563 F11040063820238 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2461 11 มี.ค. 2563 F11040063820239 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2460 11 มี.ค. 2563 F11040063820229 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2459 11 มี.ค. 2563 F11040063820227 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2458 11 มี.ค. 2563 F11040063820242 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2457 11 มี.ค. 2563 F11040063820243 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2456 11 มี.ค. 2563 F11040063820225 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2455 11 มี.ค. 2563 F11040063820226 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2454 11 มี.ค. 2563 F11040063820236 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2453 11 มี.ค. 2563 F11040063820237 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2452 11 มี.ค. 2563 F11040063820244 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ