ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0668 13 มี.ค. 2563 D11000063110170 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,399.84 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0667 13 มี.ค. 2563 D11000063120214 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 11,154.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2519 13 มี.ค. 2563 F31000063820057 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 79,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2518 13 มี.ค. 2563 F31000063820056 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าลงทะเบียน 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2517 13 มี.ค. 2563 F31000063820055 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุกานดา ค่าลงทะเบียนอบรม 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2516 13 มี.ค. 2563 F31000063520069 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2515 13 มี.ค. 2563 F31000063520068 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าอาหารและอาหารว่าง 5,930.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2513 13 มี.ค. 2563 F33080063820010 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 185,130.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2514 13 มี.ค. 2563 F31000063820058 คณะวิทยาศาสตร์ นายทิพันธ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 18,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2512 13 มี.ค. 2563 D33000063110092 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2511 13 มี.ค. 2563 D33000063120030 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2510 13 มี.ค. 2563 D33000063110089 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,097.93 - ผ่านการตรวจสอบ
2509 13 มี.ค. 2563 D330000636110088 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,476.88 - - ผ่านการตรวจสอบ
2508 13 มี.ค. 2563 F11070063820056 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2507 13 มี.ค. 2563 F11070063820055 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2506 13 มี.ค. 2563 F33000063870015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเดินทางพาหนะ - - 32,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2505 13 มี.ค. 2563 F33000063870014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - - 22,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2504 13 มี.ค. 2563 F33000063870016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเดินทางพาหนะ - - 6,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
2503 13 มี.ค. 2563 F33000063870017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าพาหนะเดินทาง - - 14,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2502 13 มี.ค. 2563 F33000063870020 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียน 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2501 13 มี.ค. 2563 F15000063520007 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2500 13 มี.ค. 2563 D51000063130005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 19,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2499 13 มี.ค. 2563 F13000063820002 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทนา ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2498 13 มี.ค. 2563 F13000063820001 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทรา ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2497 13 มี.ค. 2563 F11040063820224 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอ่บแทนกรรมการ 60,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0666 13 มี.ค. 2563 D110000693120215 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร - 9,585.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0663 12 มี.ค. 2563 D11000063120216 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธืออนไลน์ 107,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0662 12 มี.ค. 2563 D11000063120204 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ 139,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0665 12 มี.ค. 2563 F11020063520122 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 20,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0664 12 มี.ค. 2563 F11020063520123 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้าน 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ