ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2567 17 มี.ค. 2563 D61000063130011 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ - 74,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2566 17 มี.ค. 2563 ฏ61000063130005 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ - 74,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2565 17 มี.ค. 2563 F11040063820258 กองบริหารงานบุคคล นายพัชร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2564 17 มี.ค. 2563 F11040063820257 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2563 17 มี.ค. 2563 D33000063110094 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 39,936.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2562 17 มี.ค. 2563 F51000063830008 ว.แพทย์ทางเลือก นายปวุตม์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - 2,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0680 17 มี.ค. 2563 D11000063120224 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 4,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0679 17 มี.ค. 2563 D11000063130050 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0678 17 มี.ค. 2563 D11000063130047 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0677 17 มี.ค. 2563 D11000063130046 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0676 17 มี.ค. 2563 D11000063130051 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0675 17 มี.ค. 2563 D11000063120221 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0674 17 มี.ค. 2563 D11000063120203 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมDIMER 4 - 7,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0673 17 มี.ค. 2563 D11000063120145 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเข้าเล่มรายงาน 5,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2561 17 มี.ค. 2563 F61000063520009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2556 17 มี.ค. 2563 F61000063530076 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเดินทางไปราชการ 2,340.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2560 17 มี.ค. 2563 F31000063820060 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ภัสพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2559 17 มี.ค. 2563 F31000063820052 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าอาหารและอาหารว่าง 14,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2558 17 มี.ค. 2563 F31000063820049 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - แก้ไข
2557 17 มี.ค. 2563 F31000063830011 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าเดินทางไปราชการ 26,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2555 17 มี.ค. 2563 F61000063520008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2554 17 มี.ค. 2563 F35000063820008 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอทธิรงค์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 23,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2553 17 มี.ค. 2563 D35000063130004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2552 17 มี.ค. 2563 F11040063820256 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2551 17 มี.ค. 2563 F11040063820255 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2550 17 มี.ค. 2563 F11040063820254 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 64,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2549 17 มี.ค. 2563 F11040063820252 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 4,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2548 17 มี.ค. 2563 F11040063820253 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2547 17 มี.ค. 2563 F11070063820062 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2546 17 มี.ค. 2563 F11070063820064 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ