ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2168 27 ก.พ. 2563 F34000063530002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าน้ำมันและเบี้ยเลี้ยง 2,320.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2167 27 ก.พ. 2563 F34000063520030 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 870.00 - แก้ไข
2166 27 ก.พ. 2563 F33000063560024 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 74,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2165 27 ก.พ. 2563 F33000063560023 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 158,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2164 27 ก.พ. 2563 F33000063560020 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 67,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2163 27 ก.พ. 2563 F33000063560021 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 15,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2162 27 ก.พ. 2563 F33000063560022 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2161 27 ก.พ. 2563 F16000063570054 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ดร.อาจารีย์ - - 36,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2160 27 ก.พ. 2563 F16000063570053 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย นายอดิเทพ - - 122,375.00 ผ่านการตรวจสอบ
2159 27 ก.พ. 2563 D33000063130004 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ - 70,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2158 27 ก.พ. 2563 F51000063860005 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - 42,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2157 27 ก.พ. 2563 D51000063110019 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0597 27 ก.พ. 2563 F0000063550102 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 233.26 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0596 27 ก.พ. 2563 F0000063550103 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0595 27 ก.พ. 2563 F0000063550104 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2156 26 ก.พ. 2563 F31000063520064 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 780.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2155 26 ก.พ. 2563 F31000063820044 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าอาหารและอาหารว่าง 54,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2154 26 ก.พ. 2563 F31000063520062 คณะวิทยาศาสตร์ นายธีระศักดิ์ ค่าตั๋วเครื่องบิน - - 45,307.13 ผ่านการตรวจสอบ
2153 26 ก.พ. 2563 F18000063520003 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าเบี้ยประชุม - - 17,650.00 ผ่านการตรวจสอบ
2152 26 ก.พ. 2563 F18000063520004 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,050.00 ผ่านการตรวจสอบ
2151 26 ก.พ. 2563 D61000063110020 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 2,100.10 - ผ่านการตรวจสอบ
2150 26 ก.พ. 2563 D61000063110018 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2149 26 ก.พ. 2563 D61000063110019 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2148 26 ก.พ. 2563 D61000063110021 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2147 26 ก.พ. 2563 F31000063820042 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าลงทะเบียนอบรม 10,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2146 26 ก.พ. 2563 D32000063120039 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำความสะอาด - 975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2145 26 ก.พ. 2563 D14000063120015 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 4,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2144 26 ก.พ. 2563 D14000063120014 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2143 26 ก.พ. 2563 D14000063120013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2142 26 ก.พ. 2563 D14000063120012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ