ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0002 14 ต.ค. 2563 D11000064120001 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าตรวจสภาพรถยนต์ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0040 14 ต.ค. 2563 F71030064550001 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 103.54 - ผ่านการตรวจสอบ
0041 14 ต.ค. 2563 F71030064520001 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0039 12 ต.ค. 2563 F33000064560001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 96,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0038 12 ต.ค. 2563 F33000064560002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ - 335,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0037 12 ต.ค. 2563 F33000064560003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 20,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0036 12 ต.ค. 2563 F33000064560004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0035 12 ต.ค. 2563 F35000064560005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนเกิน12 ชั่วโมง - 88,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0034 12 ต.ค. 2563 F33000064560006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ - 279,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0033 12 ต.ค. 2563 F33000064560007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 15,870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0032 12 ต.ค. 2563 F33000064560008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0031 12 ต.ค. 2563 F33000064560009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตร - 345,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0030 9 ต.ค. 2563 F11040064520001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 58,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0029 9 ต.ค. 2563 F11040064820010 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0028 9 ต.ค. 2563 F11040064820009 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0027 9 ต.ค. 2563 F11040064820008 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0026 9 ต.ค. 2563 F11040064820007 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0025 9 ต.ค. 2563 F11040064820006 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0024 9 ต.ค. 2563 F11040064820005 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0023 9 ต.ค. 2563 F11040064820002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0022 9 ต.ค. 2563 F11040064820001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0001 9 ต.ค. 2563 D11000064110001 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 23,262.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0021 9 ต.ค. 2563 F11030064820001 กองนโยบายและแผน ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0020 8 ต.ค. 2563 F34000064560005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 92,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0019 8 ต.ค. 2563 F34000064560006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 98,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0018 8 ต.ค. 2563 F34000064560007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0017 8 ต.ค. 2563 F34000064560008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 13,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0015 8 ต.ค. 2563 F11040064820004 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 4,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
0014 8 ต.ค. 2563 F11040064820003 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าตอบแทนวิทยากร - - 14,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0013 7 ต.ค. 2563 F34000064560004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 174,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ