ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2941 13 พ.ค. 2563 F34000063560039 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2940 13 พ.ค. 2563 F71010063520023 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - 4,786.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2939 13 พ.ค. 2563 F71010063550019 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 1,286.98 - ผ่านการตรวจสอบ
2938 13 พ.ค. 2563 F71010063510012 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 135,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2937 13 พ.ค. 2563 F71010063520022 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0757 13 พ.ค. 2563 F0000063550141 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0756 12 พ.ค. 2563 D11000063110197 กองคลัง น.ส.พัชรี ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 1,497,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0755 12 พ.ค. 2563 D11000063110196 กองคลัง น.ส.พัชรี ซื้อชุดครุภัณ์ฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายฯ 2,285,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2934 12 พ.ค. 2563 F18000063560007 โครงการจีน น.ส.วันทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 13,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
2933 12 พ.ค. 2563 F1800063560008 โครงการจีน น.ส.วันทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 11,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
2932 12 พ.ค. 2563 D1800006311004 โครงการจีน น.ส.วันทนาพร ค่าซื้อเครื่องทาบบัตร - - 6,420.00 แก้ไข
2931 12 พ.ค. 2563 F33000063560025 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 108,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2930 12 พ.ค. 2563 F33000063560028 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 93,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2929 12 พ.ค. 2563 F33000063560029 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 187,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2928 12 พ.ค. 2563 F33000063560027 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2927 12 พ.ค. 2563 F33000063560026 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 23,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2926 12 พ.ค. 2563 F33000063870030 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2925 12 พ.ค. 2563 F33000063870031 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 16,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2924 12 พ.ค. 2563 D33000063120038 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00 - - แก้ไข
2923 12 พ.ค. 2563 D34000063130001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเช่ารถปรับอากาศ 50,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0754 8 พ.ค. 2563 D11000063120248 กองคลัง วรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความสะอาด - 1,082,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2893 8 พ.ค. 2563 F11040063820280 กองบริหารงานบุคคล รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0753 8 พ.ค. 2563 D1100006320248 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างทำความสะอาด - 1,082,900.00 - รอการตรวจสอบ
2885 8 พ.ค. 2563 F34000063560031 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 136,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2897 8 พ.ค. 2563 F11040063820278 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2886 8 พ.ค. 2563 F34000063560033 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 17,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2887 8 พ.ค. 2563 F34000063560030 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 135,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2888 8 พ.ค. 2563 F34000063820026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายทางกฤษณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 18,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2889 8 พ.ค. 2563 F34000063520035 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายทางกฤษณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 18,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2905 8 พ.ค. 2563 F51000063820018 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดิรทร์ร์ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ