ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0012 7 ต.ค. 2563 F34000064560003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 200,510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0011 7 ต.ค. 2563 F34000064560002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 158,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0010 7 ต.ค. 2563 F34000064560001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 196,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0009 7 ต.ค. 2563 F32000064560006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 131,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0008 7 ต.ค. 2563 F32000064560005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 55,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0007 7 ต.ค. 2563 F32000064550001 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0006 7 ต.ค. 2563 F32000064560001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0005 7 ต.ค. 2563 F32000064560008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0004 7 ต.ค. 2563 F32000064560004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 46,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0003 7 ต.ค. 2563 F32000064560002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0002 7 ต.ค. 2563 F32000064560003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 21,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0001 7 ต.ค. 2563 F32000064560007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ