ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2904 8 พ.ค. 2563 F51000063820017 ว.แพทย์ทางเลือก นายฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,700.00 - แก้ไข
2903 8 พ.ค. 2563 F51000063520071 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศริ ค่าเช่าสถานที่และค่าร่างอาจารย์ใหญ่ - 31,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2902 8 พ.ค. 2563 F51000063520072 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธั์ศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2894 8 พ.ค. 2563 F11040063820276 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2896 8 พ.ค. 2563 F11040063820274 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2895 8 พ.ค. 2563 F11040063820279 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2892 8 พ.ค. 2563 F11040063820275 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2901 8 พ.ค. 2563 F51000063860006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ศิริ ค่าตอบแทนการสอน - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2900 8 พ.ค. 2563 F11040063820273 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2898 8 พ.ค. 2563 F11040063820277 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2899 8 พ.ค. 2563 F11040063820272 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2890 7 พ.ค. 2563 F34000063820025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายทรงกฤษณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2891 7 พ.ค. 2563 F34000063520034 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายทรงกฤษณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2883 7 พ.ค. 2563 F32000063870005 คณะวิทยาการจัดการ นายฉัตรมงคล ค่าอาหารและอาหารว่าง 820.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2882 7 พ.ค. 2563 F32000063880015 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.พรเพ็ญ ค่าอาหารกลางวัน 108,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2881 7 พ.ค. 2563 D32000063130016 คณะวิทยาการจัดการ ผ.ศ.แสงระวี ค่าเช่ารถยนต์ 3,050.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2880 7 พ.ค. 2563 F32000063870004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2879 7 พ.ค. 2563 F32000063870003 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2878 7 พ.ค. 2563 D32000063120060 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสารรายงาน 400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2877 7 พ.ค. 2563 D32000063120059 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - - 500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2876 7 พ.ค. 2563 F320000063580010 คณะวิทยาการจัดการ นายอมรเทพ ค่าเงินรางวัล - 7,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2875 7 พ.ค. 2563 D32000063120057 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างแต่งหน้า 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2874 7 พ.ค. 2563 D32000063120056 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร 100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2873 7 พ.ค. 2563 F32000063870006 คณะวิทยาการจัดการ นายฉัตรมงคล ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2872 7 พ.ค. 2563 D33000063110135 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,740.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2871 7 พ.ค. 2563 D33000063110119 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,765.10 - ผ่านการตรวจสอบ
2870 7 พ.ค. 2563 D33000063110118 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 31,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2869 7 พ.ค. 2563 D33000063110116 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 92,992.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2868 7 พ.ค. 2563 D33000063110114 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0752 7 พ.ค. 2563 F11020063520136 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ