ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2971 13 พ.ค. 2563 D13000063110032 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือ 100,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2970 13 พ.ค. 2563 D13000063110025 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือภาษาไทย 27,367.20 - - แก้ไข
2948 13 พ.ค. 2563 F34000063560032 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 39,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2969 13 พ.ค. 2563 D13000063110016 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 66,637.46 - - ผ่านการตรวจสอบ
2968 13 พ.ค. 2563 D13000063110015 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ 9,998.08 - - ผ่านการตรวจสอบ
2967 13 พ.ค. 2563 D13000063110028 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวารสาร - 1,970.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2966 13 พ.ค. 2563 D13000063180008 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องทำบัตร - 3,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2962 13 พ.ค. 2563 F11070063820076 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2961 13 พ.ค. 2563 F11070063820075 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 116,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2960 13 พ.ค. 2563 F11070063820074 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2959 13 พ.ค. 2563 F11070063820073 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2958 13 พ.ค. 2563 F11070063820072 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2957 13 พ.ค. 2563 D33000063110134 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,176.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2956 13 พ.ค. 2563 D32000063120061 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำสื่อเนื้อหาออนไลน์ - 34,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2955 13 พ.ค. 2563 D32000063120063 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 6,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2954 13 พ.ค. 2563 D32000063120062 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำบูธ 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2953 13 พ.ค. 2563 D32000063110083 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 99,948.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2952 13 พ.ค. 2563 D35000063110037 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ 13,942.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2951 13 พ.ค. 2563 D35000063110038 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ 21,142.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2965 13 พ.ค. 2563 F34000063560040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 17,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2964 13 พ.ค. 2563 F34000063560041 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 98,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2963 13 พ.ค. 2563 F34000063560042 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 32,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2950 13 พ.ค. 2563 F34000063560044 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 105,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2949 13 พ.ค. 2563 F34000063560045 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 22,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2947 13 พ.ค. 2563 F35000063830006 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าเดินทางไปราชการ 9,611.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2946 13 พ.ค. 2563 F34000063560034 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2945 13 พ.ค. 2563 F34000063560035 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2944 13 พ.ค. 2563 F34000063560036 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2943 13 พ.ค. 2563 F34000063560037 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2942 13 พ.ค. 2563 F34000063560038 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 54,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ