ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0059 15 ต.ค. 2563 F11040064820014 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0057 15 ต.ค. 2563 F11020564570002 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0058 15 ต.ค. 2563 F11020564570001 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0056 15 ต.ค. 2563 F11050064570001 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0055 15 ต.ค. 2563 F11050064570002 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0054 15 ต.ค. 2563 F11050064570003 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี นายวรวุฒิ - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0013 15 ต.ค. 2563 F11020064520015 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0012 15 ต.ค. 2563 D11000064110002 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0011 15 ต.ค. 2563 F11020064520012 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0010 15 ต.ค. 2563 F11020064520013 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0009 15 ต.ค. 2563 F11020064520014 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0053 14 ต.ค. 2563 F61000064560008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0052 14 ต.ค. 2563 F61000064560006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0051 14 ต.ค. 2563 F61000064560005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 16,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0050 14 ต.ค. 2563 F61000064560004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 32,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0049 14 ต.ค. 2563 F61000064560003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 12,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0048 14 ต.ค. 2563 F61000064560002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 25,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0047 14 ต.ค. 2563 F61000064560001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0046 14 ต.ค. 2563 F61000064540001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 16,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0045 14 ต.ค. 2563 F61000064560007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง003 14 ต.ค. 2563 F00000064550001 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0008 14 ต.ค. 2563 F0000064550005 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 23,164.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0007 14 ต.ค. 2563 F0000064550006 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,068.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0006 14 ต.ค. 2563 F0000064550004 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 315.31 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0005 14 ต.ค. 2563 F0000064550003 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0004 14 ต.ค. 2563 F0000064550002 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 621.67 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0003 14 ต.ค. 2563 F0000064550001 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0044 14 ต.ค. 2563 F11040064820012 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0043 14 ต.ค. 2563 F11040064820011 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 18,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0042 14 ต.ค. 2563 F11040064820013 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ