ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3001 13 พ.ค. 2563 F16000063870034 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
3000 13 พ.ค. 2563 F16000063570069 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 37,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2999 13 พ.ค. 2563 F16000063570091 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 29,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2998 13 พ.ค. 2563 D33000063110124 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - 5,376.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2997 13 พ.ค. 2563 D33000063110123 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2996 13 พ.ค. 2563 D33000063110113 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - 14,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2995 13 พ.ค. 2563 F51000063820019 ว.แพทย์ทางเลือก นายเสกข์วิศิษย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2994 13 พ.ค. 2563 F51000063560005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนการสอน - 38,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2993 13 พ.ค. 2563 F51000063560004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนการสอน - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2992 13 พ.ค. 2563 F51000063520073 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2991 13 พ.ค. 2563 F51000063860007 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พจมาศ ค่าตอบแทนการสอน - 47,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2990 13 พ.ค. 2563 F51000063520074 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนตามวุฒิ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2989 13 พ.ค. 2563 F34000063820024 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าตอบแทนนักศึกษา 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2988 13 พ.ค. 2563 F34000063820023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าตอบแทนวิทยากร 72,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2987 13 พ.ค. 2563 F34000063820022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ณิชา ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2986 13 พ.ค. 2563 F34000063820016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกรนัท ค่าตอบแทนวิทยากร 12,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2985 13 พ.ค. 2563 F34000063820015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกรนัท ค่าอาหารกลางวัน 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2984 13 พ.ค. 2563 D31000063110050 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 24,733.05 - ผ่านการตรวจสอบ
2983 13 พ.ค. 2563 D32000063110090 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 17,458.12 - - ผ่านการตรวจสอบ
2982 13 พ.ค. 2563 D32000063180002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 23,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2981 13 พ.ค. 2563 D32000063120046 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ 53,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2980 13 พ.ค. 2563 D32000063130012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถยนตื 8,030.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2979 13 พ.ค. 2563 F73000063520017 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2978 13 พ.ค. 2563 F73000063820004 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 15,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2977 13 พ.ค. 2563 F73000063560014 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 41,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2976 13 พ.ค. 2563 F73000063520016 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม 10,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2975 13 พ.ค. 2563 F73000063560013 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 41,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2974 13 พ.ค. 2563 f73000063520015 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2973 13 พ.ค. 2563 F73000063820005 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง 4,860.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2972 13 พ.ค. 2563 D33000063130008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ