ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0089 19 ต.ค. 2563 D32000064120005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,132.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0087 19 ต.ค. 2563 D32000064130001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถตู้ - - 2,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0014 19 ต.ค. 2563 F0000064550007 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 281,794.79 - - ผ่านการตรวจสอบ
0086 19 ต.ค. 2563 F11010164820001 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 13,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0085 16 ต.ค. 2563 F11040064820022 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0084 16 ต.ค. 2563 F11040064820021 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0083 16 ต.ค. 2563 F11040064820020 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0082 16 ต.ค. 2563 F11040064820019 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0081 16 ต.ค. 2563 F11040064820018 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0080 16 ต.ค. 2563 F11040064820016 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0079 16 ต.ค. 2563 F11040064820015 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0078 16 ต.ค. 2563 F11040064820017 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0077 16 ต.ค. 2563 F11060564820001 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าต่อประกันภัย - 9,240.52 - ผ่านการตรวจสอบ
0076 16 ต.ค. 2563 F35000064820001 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 13,650.00 ผ่านการตรวจสอบ
0075 16 ต.ค. 2563 F35000064830001 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 2,520.00 ผ่านการตรวจสอบ
0074 16 ต.ค. 2563 F32000064520001 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 28,350.00 ผ่านการตรวจสอบ
0073 16 ต.ค. 2563 F32000064820003 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าอาหารว่าง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0072 16 ต.ค. 2563 F32000064820004 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0071 16 ต.ค. 2563 F32000064550002 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าส่งเอกสารประกอบการสอน - 201.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0070 16 ต.ค. 2563 D32000064110001 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,158.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0069 16 ต.ค. 2563 F15000064550001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0068 15 ต.ค. 2563 F34000064560009 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0067 15 ต.ค. 2563 F34000064570001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ธนิดา ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0066 15 ต.ค. 2563 F34000064520003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0065 15 ต.ค. 2563 F34000064520002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0064 15 ต.ค. 2563 F34000064520001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารกลางวัน - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0063 15 ต.ค. 2563 F11070064820001 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0062 15 ต.ค. 2563 F11070064820002 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0061 15 ต.ค. 2563 F11070064820003 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0060 15 ต.ค. 2563 F11070064820004 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่าง - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ